Verksamhetsberättelse 2011


Styrelsen har under året bestått av

Ordförande             Lars Erik Sjölund (LES)
Vice ordförande      Sten Rissler (SR)
Kassör                  Bengt Gulin (BG)
Sekreterare            Kurt Lundström (KL)
Ledamot                Sune Nilsson (SN)
Ledamot                Dini Lindström (DN)
Ledamot                Stig Sandström (SS)
Suppleant              Bengt Söderström (BS)
Suppleant              Allan Lindqvist (AL)
Suppleant              Yvonne Hagström (YH)
Adjungerad            Eva Nylund (EN) - kansli- och kursadministratör
Adjungerad            Gunilla Herkevall (GH) - hemsidesansvarig
Revisor                  Inger Feldhofer (IF)
Revisorsuppleant   
Roland Gustafsson (RG)
Valberedning         
Rune Tungström (RT) - sammankallande
                             Pentti Rintala (PR)
          

Styrelsens sammansättning har baserats på årsmötets beslut 2011-03-18.

SeniorNet Botkyrka (SNB) bildades i oktober 2001. Innan årets slut registrerades 9 medlemmar.

Verksamhetens utveckling åren 2001 till 2006
SNB övertog från ABF 8 äldre datorer jämte lektionssal i Alby. Motprestationen var att SNB inrapporterade antal cirklar, kurser och timmar till ABF. Tack vare att SNB bedrev cirkelverksamhet inom It och datorteknik på ideella grunder under mottot äldre lär äldre lockade föreningen till sig många intresserade seniorer. Under åren 2002, 2003 och 2004 växte SNB till ca 60 medlemmar varefter tillväxten stagnerade på den nivån åren 2005 – 2006 pga att ekonomin inte medgav en utökad kursverksamhet och utbyte till nya datorer.

Verksamhetens utveckling åren 2006 till och med 2011
År 2006 beslutade Botkyrka kommun (BK) att SNB skulle behandlas lika som övriga pensionärsföreningar i fråga om bidrag. Ett avtal träffades med BK:s Kultur- och fritidsförvaltning (KoF) om föreningsbidrag med 75% av kostnaden för hyra av kansli och lektionssal i Subtopia, Alby. Avtalet fortsatte att gälla under åren 2007, 2008 och 2009 vilket skapade en stabil grund som positivt påverkade möjligheterna för verksamhetens utveckling.

Ett ytterligare viktigt steg togs i december 2007 när verksamheten utökades genom avtal med BK:s Vård- och omsorgsförvaltning (VoF) för engagemang i kommunens olika Mötesplatser. SNB erhöll medel från VoF vilket gjorde det möjligt att under år 2008 byta ut den föråldrade utrustningen i lektionssalen i Alby mot ny mobil It och datorteknik. Verksamheten kompletterades dessutom fr.o.m. september 2010 i samband med att en ny lektionssal kunde tas i bruk då kansliet flyttades till Seniorhuset vid Tumba Centrum.

Summeringen av läget vid årets slut 2011
Förutom verksamheten i den nya lektionssalen i Seniorhuset har SNB under år 2011 fortsatt att bedriva kurs- och cirkelverksamhet i lektionssalen i Alby. SNB har utvecklat verksamheten inom It och datortekniken på ett sätt som positivt påverkat tillströmningen av nya medlemmar.
Resultat år 2011, siffrorna inom parentes avser år 2010:

Totalt antal medlemmar vid årets slut (inom parentes förra året)    357   (311)
Totalt antal kurser/cirklar hela året                                               60    (36)
Totalt antal elever och assistenter                                              563   (341)
Totalt antal handledare                                                               60     (36)                    
27 fredagsträffar har under året samlat antal deltagare                  803                                     
Datorstugan vid 43 tillfällen har samlat antal besökare                  609
Öppet hus vid ett tillfälle                                                              45               

Under året genomförda möten
Årsmötet genomfördes den 18 mars 2012 med 30 medlemmar närvarande. Styrelsen höll samma dag konstituerande möte och har därefter under året hållit 12 protokollförda möten.   

Styrelsens Arbetsutskott (AU) har haft ett stort antal möten som inte har protokollförts rörande den fortlöpande verksamheten. Kontaktpersonerna avseende samarbetet kring It och datorstöd till de olika Mötesplatserna har haft olika möten med kommunens representanter. Den här verksamheten har utvecklats väl och röner uppskattning.

Projektsamarbetet Seniorhuset och Botkyrka kommun
Kontakter, möten och förhandlingar med representanter från BK, PRO och SPF har fungerat bra i en god atmosfär. Parterna verkar i samförståndets tecken.  

PRO, SPF och Seniornet är kommunens enda hyresgäster i Seniorhuset
Samarbetet mellan PRO, SPF och Seniornet har fungerar bra. Det finns en vilja till gott samarbete mellan parterna som bevisas av att kontakterna sker i en atmosfär av ömsesidig förståelse och respekt för varandras organisationer. Detta skapar den grund som behövs för att förverkliga syftet att göra Seniorhuset till en social och trivsam träffpunkt för kommunens alla seniorer. Parterna har beslutat att under verksamhetsåret 2012 bjuda in medlemmarna till ”Gemensamma träffar” den sista torsdagen varje månad (uppehåll under sommar-, jul- och nyårsperioderna). Ansvaret för att organisera träffarna alternerar i turordning mellan PRO, SPF och SeniorNet.    

Fredagsträffarna på biblioteken i Tullinge och Hallunda
Under året har fredagsträffarna rönt stor uppskattning och utvecklats vidare. Varje fredag kl 10.00 – 12.30 har anordnats dataträffar på biblioteken i Tullinge och Hallunda. Varannan vecka i Tullinge och varannan vecka i Hallunda då olika teman har tagits upp kring IT och datorer. Under året har det tillsammans på bägge biblioteken hållits 27 Fredagsträffar med 803 deltagare.

Cirkel- och kursverksamheterna, antal cirkeltillfällen, antal deltagare
Verksamheten har drivits under mottot: "Att till målgruppen äldre inom Botkyrka Kommun tillföra Dator- och IT-kunskap för att minska utanförskap".
Under året har SNB erbjudit grundläggande datorkurser, men också kurser i bildhantering och släktforskning. Syftet är att hjälpa till att överbrygga det digitala utanförskapet, för att alla ska kunna ta del av den nya IT-världen. 

Antal cirklar- och kurser har under året baserats på antalet 60 (36) som engagerat 563 (341), assistenter och deltagare. Räknar man in alla seniorkontakter under året blir det totala antalet kontakter/träffar 3430 st. (2307 st). Vid årets början var medlemsantalet 311 st. vilket ökades till 357 st vid årets slut.

Cirkel- och kursverksamheten, som skett i samråd med ABF, har fungerat bra och vi räknar med fortsatt god samverkan.

Kansli/kurslokal

  • SNB har fortsatt hyra utbildningslokalen på Rotemannavägen 22, Alby. Hyresvärd i Alby är Botkyrka kommuns ägda bolag Upplev Botkyrka AB.
  • När det gäller kanslilokal samt utbildningslokal i Seniorhuset har vi som hyresvärd Botkyrka kommuns fastighetsförvaltning. Fastigheten har internetuppkoppling via Botkyrka Stadsnät.

Datorstugan i Seniorhuset
Mellan kl 14-16 varje onsdag under verksamhetsåret har SNB hållit Datorstuga i Seniorhuset. Seniorer har varit välkomna till kostnadsfri prova-på-verksamhet där de kunnat få en lärorik introduktion till dator- och internetvärlden. Specifik hjälp har erbjudits för en kostnad av 20 kr/per tillfälle. Seniorer har kunnat komma för att t ex betala räkningar, beställa biljetter, ordna bokningar, el. dyl. Kaffe och kaka har serverats till en kostnad om 20 kr. Datorstugan har varit öppen under 43 onsdagar och haft sammanlagt 609 besökare/deltagare. Datorstugan som är öppen för alla utan krav på medlemsskap i någon av organisationerna har varit en uppskattad service.

Försäkringar
Föreningens inventarier i Alby respektive Tumba är försäkrade i if.

Maskinparken i Alby och i Seniorhuset

Utbildningssalen i Alby är utrustad med 9 fasta elevplatser jämte 8 datorer samt pulpet med en lärardator. I taket en fast monterad projektor, en väggmonterad filmduk. I övrigt finns två skrivare som är kopplade till datorerna.    

Utbildningssalen i Seniorhuset är utrustad med 9 fasta elevplatser jämte 9 datorer, en pulpet med lärardator och en TV skärm med HDMI uttag. I taket finns en fast monterad projektor, en vägg-monterad filmduk. I övrigt finns två skrivare som är kopplade till datorerna. Kansliet är utrustat med två arbetsplatser jämte varsin dator vilka är kopplade till skrivare.  

Bärbara datorer med internetmodem för externa aktiviteter
För SNB:s uppsökande verksamhet och för den ambulerande servicen till de olika Mötesplatserna inom kommunen, fredagsträffar, hembesök, informationsmöten, etc., har föreningen bärbara datorer och projektorer. Ansvaret för dessa har delegerats till de som utsetts till föreningens informatörer.

Datorproblem, underhåll och utveckling av datorerna har Bengt Gulin och Lars Erik Sjölund klarat av.

Den ekonomiska ställningen framgår av balans- och resultaträkningar. Styrelsen föreslår att årets resultat överförs i ny räkning.

Styrelsen föreslår att ingen årsavgift till SeniorNet Botkyrka skall tas ut.

Styrelsen framför sitt varma tack till alla som bidragit till att verksamheten fungerat väl och utvecklats under året.

Vi ser fram mot att även år 2012 kunna fortsätta utvecklingen av verksamheterna i såväl Subtopia, Alby som i Seniorhuset, Tumba, i de hyrda lokalerna.


Tumba i april 2012


 Lars Erik Sjölund               Bengt Gulin                         Kurt Lundström                   Dini Lindström                                         

 

Sune Nilsson                      Sten Rissler                        Stig Sandström