Styrelsemöte 2013-01-08


SeniorNet Botkyrka (SNB)

Lokal:                  Seniorhuset Tumba 
Tid:                     
2013-01-08,  kl 10 - 12

Närvarande
    Ordförande        Lars Erik Sjölund
    Ledamot           Bengt Gulin
    Ledamot           Sune Nilsson
    Ledamot           Kurt Lundström
    Ledamot           Christina Ternström Frostegren (anmäld frånvaro)
    Ledamot           Sten Rissler
    Ledamot           Stig Sandström
    Suppleant         Gunilla Sätterberg
    Suppleant          Ann Goetzinger (anmäld frånvaro)
    Adjungerad        Stefan Gorzo von Bilkei
   

                                                                                                  

1.         LES hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2.         Dagordningen godkändes.

3.         Till protokollförare valdes Gunilla Sätterberg.

4.         Föregående mötesprotokoll gicks igenom, godkändes, skrevs under och lades till handlingarna.

5.         Rapporter och skrivelser
            a)      
Roger Gidén söker handledare till SEB bankens digidelkurser
            b)      
Vi beslutade att inte stödja motionen från Rolf Karlsson som skulle sändas till SeniorNet Sweden.

6.         Bengt Gulin redogjorde för den ekonomiska situationen. Det ekonomiska läget är bra och under kontroll.
            Förslag togs att en del av pengarna skall fonderas till framtida bruk. Kurt skall till nästa möte titta på in- och utgifter för verksamheten i Alby.
            Beslut togs att assistenter skall få milersättning.

7.         SR fortsätter att låna/utvärdera Denverplattan.

8.         SR rapporterar att  2000 ex av valbroschyren är tryckta och ligger på kansliet.

9.         SeniorNet Botkyrka har åtagande den 24 januari och 19 september vid Husmötet. Programpunkten den 24 januari blir en demonstration av Smart-TV,
            som kommer att inköpas av Bengt och Stefan under kommande vecka. Sune kommer att hålla i demonstrationen.
            Stefan kommer att inköpa enkla förtäring till kvällen.

10.      Nästa möte blir den  2013-02-11, kl 10.

11.      Mötet avslutades och ordförande tackade.


       Gunilla Sätterberg                            Lars Erik Sjölund
       Sekreterare                                     Ordförande