Styrelsemöte 2013-02-11


Seniornet Botkyrka (SNB)

Lokal:            Seniorhuset Tumba
Tid:                2013-02-11

Närvarande:

                      Ordförande   Lars Erik Sjölund

                      Ledamot        Bengt Gulin

                      Ledamot        Sune Nilsson

                      Ledamot        Kurt Lundström (anmäld frånvaro)

                      Ledamot        Christina Ternström Frostegren (anmäld frånvaro)

                      Ledamot        Sten Rissler

                      Ledamot        Stig Sandström

                      Suppleant      Ann Goetzinger

                      Suppleant      Gunilla Sätterberg

                     

1.       Ordförande Lars Erik Sjölund hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2.       Dagordningen godkändes.

3.       Till protokollförare valdes Gunilla Sätterberg.

4.       Föregående mötesprotokoll gicks igenom, godkändes, skrevs under och lades till handlingarna.

5.       Inga rapporter eller skrivelser hade inkommit till styrelsen.

6.       Kurt Lundström och Stig Sandström kommer att hålla SEB bankens digidelkurser hos Vuxenskolan.

7.       Bengt Gulin redogjorde för den ekonomiska situationen och det ekonomiska läget är bra. Han delade även ut budgetförslaget för 2013,
          resultaträkningen samt balansräkningen för påseende inför årsmötet. Dessa dokument ligger i Dropbox.

          Enligt Kurt L går Albyverksamheten ekonomiskt runt.

          AF kommer till Seniornet för utvecklingssamtal kring FAS3 anställda den 14 februari.

8.       Husmötet var välbesökt med cirka 50 besökare. Sune demonstrerade smart TV och inslaget uppskattades.

9.       Årsmöte den 19 mars 2013, kl 14.00.  Lars-Erik Sjölund bokar banksalen och vi önskar Kurt Trogen som ordförande.

10.     Nästa möte den 6 mars 2013,  kl 12.00.

11.     Mötet avslutades och ordförande tackade.

 

Gunilla Sätterberg                                    Lars Erik Sjölund
Sekreterare                                             Ordförande
Comments