Styrelsemöte 2013-03-06


Protokoll  -  Styrelsemöte 2013-03-06, Seniornet Botkyrka (SNB)

Lokal:                 Seniorhuset Tumba
Tid:                     2013-03-06

Närvarande:

                             Ordförande     Lars Erik Sjölund

                             Ledamot           Bengt Gulin

                             Ledamot           Sune Nilsson (frånvaro)

                             Ledamot           Kurt Lundström (anmäld frånvaro)

                             Ledamot           Christina Ternström Frostegren (anmäld frånvaro)

                             Ledamot           Sten Rissler

                             Ledamot           Stig Sandström

                             Suppleant        Ann Goetzinger

                             Suppleant        Gunilla Sätterberg

                             Adjungerad     Stefan Gorzo von Bilkei

 

1.         Ordförande Lars Erik Sjölund hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2.         Dagordningen godkändes.

3.         Till protokollförare valdes Gunilla Sätterberg.

4.         Föregående mötesprotokoll gicks igenom, godkändes, skrevs under och lades till handlingarna.

5.         Nya Pekplattekurser i Digidel regi startar i PRO Norra den 12 och 14 mars. Sammanlagt är det 18 st anmälda.
            Vi önskar få dessa fördelade till 3 ggr x 6 deltagare och inte som nu till två kurser á 10 st och 8 st deltagare.

6.         Kurt Lundström och Stig Sandström håller i SEB bankens digidelkurser hos Vuxenskolan.
            Lars och Sten har startat en digidelkurs i ABFs regi, det blir en till.

7.         Bengt Gulin redogjorde för det ekonomiska läget och det var gott. Därefter vidtog en diskussion om inköp av android pekplattor,
            men frågan sköts upp till hösten. Däremot fick Bengt Gulin i uppdrag av styrelsen att inköpa tre stycken iPad pekplattor.

8.         Bengt redogjorde för Husmötet. Inplastad larmaffisch kommer att sättas upp vid larmskåpet.

9.         Stickan föreslog att någon måste vara ansvarig att pekplattorna är korrekta när de skall användas. Styrelsen föreslog att Stefan får ansvaret för detta.
                - Att plattorna har likadant utseende på skärmen
                - Att de är laddade
                - Att inställningen för mobil router är inställd
   

10.     Bengt inköper adaptrar, HVGA sladdar etc. till pekplattorna så att det finns dubbletter.

11.     SPF:s lokaler kommer att städas första fredagen varje månad i samband med att  städningen görs i våra lokaler.
         En av styrelsedeltagarna påpekade att lokalerna på Subtopia genast måste städas. Stefan tar kontakt med vår städerska.

12.       Årsmöte den 19 mars 2013, kl 14.00.
          Lars-Erik Sjölund  har bokat banksalen. Bengt Söderström ställer upp som ordförande.

13.       Mötet avslutades och ordförande tackade.

 

Gunilla Sätterberg                                                  Lars Erik Sjölund
Sekreterare                                                            Ordförande