Styrelsemöte 2013-04-10


Seniornet Botkyrka (SNB) - Protokoll Styrelsemöte 2013-04-10
L
okal:                 Seniorhuset Tumba

Närvarande:

Ordförande        Lars Erik Sjölund
Ledamot           Bengt Gulin
Ledamot           Sune Nilsson
Ledamot           Kurt Lundström
Ledamot           Christina Ternström Frostegren (anmäld frånvaro)
Ledamot           Sten Rissler
Ledamot           Stig Sandström
Ledamot           Pentti Rintala
Suppleant         Ulla Berglund
Suppleant         Gunilla Sätterberg
Adjungerad       Eva Nylund

                         

1.         Ordförande Lars Erik Sjölund hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2.         Dagordningen godkändes.

3.         Till protokollförare valdes Gunilla Sätterberg.

4.         Årsmötesprotokoll, konstituerande protokoll samt föregående mötesprotokoll gicks igenom, godkändes, skrevs under och lades till handlingarna.

5.         Kassören Bengt Gulin meddelade att våra finanser är goda. Det bestämdes att vi avslutar abonnemanget på Eniro eftersom det kostar en del.

6.         Skrivelser och rapporter:

·         Stickan och Kurt rapporterade från Digidel kampanjen på Alby bibliotek då representanter från regeringen var där. Vår besvikelse var att inga representanter från Vuxenskolan, ABF och Studiefrämjandet var där. Stickan läste upp sin skrivelse/sammanfattning för styrelsen av arbetet på Alby bibliotek med ungdomar. En mycket bra sammanfattning som skickats ut till samtliga i styrelsen.

·         Kurt kommer att sätta ihop en skrivelse till AF angående samarbetet med arbetslösa ungdomar. Diskussion kring ersättning till ungdomarna måste diskuteras vidare.

·         Gunilla S och Britt A har hållit informationsmöte angående Kaffeplatteprojektet i både södra och norra PRO. Sammanlagt var det över 200 personer som fick information och totalt ca 40 personer har anmält sig till projektet.

·         Möte med Marita Castro hölls den 9 april 2013 där ovanstående redogjordes.

·         Till Riksmötet SeniorNet Sweden anmälde sig Bengt, Lars Erik, Pentti, Sune och Kurt.

·         Kurt skriver till Cecilia Byström/Kvinnocenter och kallar till möte i Seniorhuset.

7.         Botvids Släktforskarförening kommer på studiebesök till oss den 16 april 2013, kl 11.00.

8.         Ulla Berglund kommer att någon gång i månad sammankalla de personer som sitter i receptionen.

9.         Fredagsträffarna avslutas enligt följande: Tullinge 19 april, Hallunda 26 april och Datorstuga den 22 maj.

10.       Nästa styrelsemöte äger rum den 18 april 2013, kl 13.00.

11.       Mötet avslutades och ordförande tackade.


Gunilla Sätterberg                                 Lars Erik Sjölund
Sekreterare                                          Ordförande