Styrelsemöte 2013-04-18Protokoll styrelsemöte SeniorNet Botkyrka 

Lokal :Seniorhuset, Tumba  
T
id: Torsdag den 18 april 2013, kl 13.00 

Närvarande
Ordförande Lars Erik Sjölund (LES)
Ledamot Bengt Gulin (BG)

Ledamot Kurt Lundström (KL)
Ledamot, Christina Ternström-Frostegren (CTF)

Ledamot Sten Rissler (SR) 
 Anmält frånvaro
Ledamot Stig Sandström (SS)

Ledamot Sune Nilsson (SN)
l
edamot Pentti Rintala (PR)
Suppleant Gunilla Sätterberg (GS)
Suppleant Ulla Berglund (UB)
Adjungerad Eva Nylund
Adjungerad Stefan Gorzo von Bilkei

1.    Ordförande LES öppnade mötet.

2.    Dagordningen godkändes  

3.    CTF valdes till protokollförare   

      4.     Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

            5.     Kassören BG rapporterade om det ekonomiska läget, vilket är gott. Nyinvesteringar diskuterades.
                    Idegruppen kommer med förslag utifrån uppdraget att dra upp  riktlinjer för nästa termins kurser.   
 

       6.     Skrivelser och rapporter 

·        GS  och SN rapporterade från pekplatteprojekt och möte med ungdomsstyrelseprojekt för kvinnor i BoCenter.

          ·        KL rapporterade från möte med släktforskarföreningen. Har vi lokaler i huset för dem? KL fortsätter sonderingarna.

·        KL rapporterade från kontakter med arbetsförmedlingen och arbetskompetenscentrum.

·        SS rapporterade om släktforskningsprogrammen.

·        Pentti rapporterade om digidelkurser på finska och översättningsarbetet av kursmaterialet till finska.

7.     Kampanjledningsmöte för Digidel den 20 maj kl 13 i kommunhuset.

8.     Diskuterades kostnader för deltagande i internetdagarna. Bedömdes att det är viktigt att klubben deltar för att hålla sig uppdaterad.

9.     Pentti rapporterar från möte med Eva Söderberg - Verksamhetschef för dagcenterverksamheten.

               10.    Väskor till surfplattorna ska inköpas. SGB fixar.              

               11.
    
Ny namnskylt på Seniorhuset är uppsatt. SGB ser till att bilden på hemsidan ändras.
         

               12
.    
Sune Nilsson gick igenom läget för hösten vad gäller erforderliga förändringarav verksamheten.
                    
     Styrelsen tog följande inriktningsbeslut gällande förändrad verksamhet.

·        Plattkurser grund och fortsättningskurser, Android och IOS

·        Smartphones samma plattform som ovan

·        Uppgradering till Windows 8 med justering av kursmaterial och utrustning

·        Inköp av androidplattor för igångsättande av androidprojekt.

·        Kompetensutveckling erbjuds handledare och assistenter

·        Idegruppen får i uppdrag att närmare utforma praktiken av ovanstående

                13.     UB ansvarar för receptionsgruppen

                14.
     
Nästa möte 16 maj 2013, kl 14.00. (handledarmöte 13 maj och idégrupp 14maj)

                15.      Mötet avslutades

 

Vid protokollet                                                                                     Justeras

Christina Ternström Frostegeren                                                            Lars Erik SjölundComments