Styrelsemöte 2013-05-16Protokoll SeniorNet Botkyrka (SNB)

Lokal:                    Seniorhuset Tumba 
Tid:                      
2013-05-16, kl 14-16

Närvarande:

                      Ordförande           Lars Erik Sjölund LES                     

Ledamot               Bengt Gulin           BG

Ledamot               Sune Nilsson        SN                                                   

Ledamot               Kurt Lundström    KL                                                       

Ledamot               Christina Ternström Frostegren        CTF

Ledamot               Sten Rissler          SR                        Anmält frånvaro

Ledamot               Stig Sandström     SS

Suppleant             Gunilla Sätterberg                             GS

Suppleant             Ulla Berglund        UB                       

Ledamot               Pentti Rintala                                     Anmält frånvaro.

Adjungerad           Stefan Gorzo von Bilkei                     SGVB

Adjungerad           Eva Nylund                                        EN                                                    

 

1.         LES hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

2.         Dagordningen godkändes med tillägget sommarens öppettider under punkt 9.

3.         Till protokollförare valdes Christina TF

4.         Föregående mötesprotokoll gicks igenom, godkändes, skrevs under och lades till handlingarna.

5.         BG gick igenom Kassarapporten. Likviditeten god. Bengt håller på att köpa in Androidsurfplattor.

6.         Rapporter och skrivelser.

             - Christina rapporterade från handledarmötet den 13 maj 2013, där idégruppens förslag till höstverksamhet presenterades.

             - Christina rapporterade från idégruppen. Skriftligt beslutsunderlag för punkt 7 har gått ut

            -  Bengt rapporterade att märketiketter för småprylar är inköpta och ligger i översta skrivbordslådan.

             - Möte i Digidelkampanjen på måndag 20.5. Kurt, Lasse, Pentti går. Vårt fortsatta engagemang diskuterades.

             - Gunilla rapporterade från KaffePlatteprojektet. PRO har informerats av Gunilla och Britt och digidelkurser i ABFregi har genomförts.

             - ABF har använt våra plattor. Räkning på platthyra ska skickas. Ansvar Christina. Kostnad 400/platta och gång.
               De som hållit denna typ av kurser rapporterar antal plattor och transportkostnad till Christina.

            -  Lasse rapporterade om kontakterna med kvinnogrupp i Hallunda.

            -  KaffePlatteinformation till SPF genomförs den 27 maj 2013. Christina är informatör.

             - Kurt rapporterade om kontakter med arbetsförmedlingen, arbetslivcentrum och släktforskarföreningen.

             - Ulla rapporterade från träff med receptionsdamerna. Ulla gör skriftlig instruktion och schema.

7.         Sune och Christina föredrog idégruppens förslag till höstens verksamhet enligt utskickat förslag daterat 2013-05-14 ( rev bilaga).
            Förslaget antogs i sin helhet. Ändringarna avseende Stickans kurs, Licenser och broschyren är inarbetade i bilagan..

8.         Lasse informerade från husmötet. Datum att beakta - den 19 september 2013 pubafton där, Christina ombads berätta om sin JordenRuntresa.
            Nästa husmöte blir den 29 augusti och SeniorNet är sammankallande.

9.         Sommaren. Förslaget var att samordna med PRO:s tider. Au fick i uppdrag att fixa sommarschemat. Beslutades att vi deltar i Botkyrkadagen den 1 september 2013.
            Då ska kursprogrammet vara klart. Fastställdes fem fredagsträffar i höst enligt tidigare utsänt meddelande från Eva. Första datastugan blir onsdagen den 4 september.
            (Efter mötet har en mejldialog utarbetat beslut om stängningstider och sommarjour.)

10.      Nästa möte fastställdes till den 2013-08-21, kl 10 00.

11.      Ordföranden avslutade mötet och önskade alla en glad sommar.

 Vid protokollet                                                                                              Justeras

 Christina Ternström Frostegren                                                                  Lars-Erik Sjölund