Styrelsemöte 2013-08-21


Protokoll SeniorNet Botkyrka den 21 augusti 2013, kl 08.30 - 12.00

Plats: Lektionssalen Seniorhuset i Tumba

 

Närvarande: Lars-Erik Sjölund, Bengt Gulin, Christina Ternström Frostegren, Eva Nylund, Sune Nilsson, Stig Sandström, Sten Rissler. Från §5 Pentti Rintala, Ulla Berglund, Stefan Gorzo von Bilkei, och från § 6.12 Lennart Stålberg.
Anmält frånvaro: Kurt Lundström och Gunilla Sätterberg


 1. Ordföranden förklarade mötet öppnat.

 2. Den utsända dagordningen godkändes med tillägget under rapporter – Inbrott och under övriga frågor: medlemsvård.

 3. Föregående protokoll föredrogs, godkändes, justerades och lades till handlingarna.

 4. Beslöts att Lennart Stålberg adjungeras till styrelsen

 5. Bengt Gulin föredrog kassarapporten och balansrapporten. Föreningens ekonomi är god.

 6. Rapporter
  • Bengt och Lars rapporterade om att vår lokal i Alby utsatts för inbrott, varvid 8 - 5 år gamla datorer utan batteri och laddare - stulits. Händelsen har polisanmälts och datorernas serienummer är överlämnade till polisen. Styrelsen beslöt att ersätta de stulna datorerna med nya och Bengt fick i uppdrag att inhandla 8 stycken nya datorer till lokalen i Alby. Beräknad kostnad 43 000 kronor. Föreningen kommer också att få stå för kostnader för krossat glas i storleksordningen 5000 kronor. Vidare beslöts att ett säkerhetsskåp skall köpas in till lokalen och att vi sätter upp plastfilm för fönstren. Bengt köper skåp och Christina och Rune T fixar filmen. Erforderlig programvara finns i föreningen.
  • Äldreveckan deltar vi i tillsammans med PRO. Au har träffat PRO och diskuterat samarbetet under veckan. Vi visar hur man använder modern teknik upp under temat ”årets modernaste pensionärer” den 29-31oktober 10-14. Christina har utformat texten tillsammans med Birgitta Jansson.
  • Sten har fixat annons till Mitt i och vi beslöt att ta in den ytterligare två veckor.
  • Eva har arbetat med arkivering och städning på kansliet i sommar. Telefonjouren har fungerat och få samtal har mottagits.
  • Sune rapporterade om höstens kurser. Win8 och plattofon är nyheterna. Androidkurserna kommer senare. Digidelkurser anordnas av studieförbunden. Marita Castro har sagt upp sig som samordnare för Digidel Botkyrka. Vi avvaktar kallelse till nytt möte.
  • Till handledarmötet den 22 augusti 2013 har 18 personer anmält sig.
  • Kommande möten: 27 augusti Win8 utbildning med Sune. 29  augusti Husmöte- Lars kallar. 27 augusti möte med ABF.
  • Avgiften för datorstugan diskuterades. Beslöts att avgiften ska fortsättningsvis ska vara densamma som nu
  • Seniorsurfen diskuterades. Beslöts i enlighet med Kurt Lundströms förslag i mejl daterat 08 augusti.
  • Christina rapporterade från SeniorNet Sweden. En ny hemsida och ny logga har tagits fram. Hemsidan sjösätts i månadsskiftet. En stor nyhet är att hemsidan innehåller ett stort utbildningspaket där moderorganisationen köpt in Sune Nilssons material, vilket kommer att vara tillgängligt för klubbadministratörerna. Vi uttryckte vår stora glädje över detta och gratulerade Sune.
  • Upptaktsmötet. Klart är att Bengt Söderström blir moderator och Kjell Eriksson dragplåster. Beslöts om 2000 i arvode till Kjell. Övriga punkter på mötet blir kursprogrammet som Sune och Stickan föredrar och den nya hemsidan som Christina föredrar.
  • Seniormässan jobbar Lennart med. Vi beslöt att inköpa en rollup med pektantsbilden som Kjell tagit om vi får (vi får – Kjell har gett oss rättigheten till bilden utan kostnad). Ansvar Christina.

 7. Höstens program fastställes efter handledarmötet

 8. Kaffekassan skall användas till betalning för och inköp av kaffegrejer. Övrig användning får endast ske efter hörande med Lars, Kurt eller Bengt.

 9. Lars går på husmötet den 29 augusti. Problem med larmet har förekommit under sommaren.

 10. Vid nästa möte diskuterar vi medlemsvård.

 11. Nästa styrelsemöte blir den 17 september, kl 10.00

 12. Mötet avslutades

 13. Christina bjöd på lunch hemma hos sig efter mötet.


Vid protokollet                                                                              Justeras

Christina Ternström Frostegren                                                       Lars Erik Sjölund