Styrelsemöte 2013-09-17


Protokoll SeniorNet Botkyrka tisdagen den 17 september 2013, kl 10.00 - 12.00

Plats: Lektionssalen Seniorhuset Tumba.

Närvarande:

Ordförande Lars Erik Sjölund (LES), Ledamot Bengt Gulin (BG)  

Sekreterare Christina Ternström Frostegren (CTF)  

Ledamot Sten Rissler (SR) , Ledamot Stig Sandström (SS) 

Ledamot Sune Nilsson (SN), Ledamot Pentti Rinttala (PR) 

Suppleant Gunilla Sätterberg (GS), Adjungerad Lennart Stålberg. Ulla Berglund hade anmält frånvaro.

1.       Ordförande LES öppnade mötet

2.       Dagordningen godkändes och som övrig fråga anmäldes IOS7. 

3.       Föregående mötesprotokoll gicks igenom, godkändes, justerades och lades till handlingarna.

4.       Kassören BG gick igenom det ekonomiska läget vilket bedömdes gott.  

5.       Skrivelser och rapporter gicks igenom

  • Upptaktsmötet utvärderades och bedömdes som lyckat och trevligt. Över 80 deltagare
  • Vi gick igenom läget för äldreveckan. Program i samarbete med övriga organisationer i huset. Christina skriver program och de närvarande antecknar tiderna i sin almanacka för närvaro
  • Bengt och Christina rapporterade om efterarbetet av inbrottet i Subtopialokalen. Nya datorer har installerats samt ett kassaskåp. Täckning av fönstren har gjorts.
  • Höstens kurser: I nuläget har 59 anmälningar kommit in. Efterfrågan på surf- och plattofonkurser. Mindre efterfrågan på traditionella datorkurser
  • Rapport från husmötet. Fråga om porttelefon har kommit upp. Lennart kollar kostnader för sådan apparatur
  • Deltagande i kommande möten fördelades
  • Läget för Seniorsurfen är under kontroll. Vi representeras på samtliga bibliotek i kommunen.
  • Digidelläget: Marita Castro har sagt upp sig. Kallelse till nytt möte 30 september har kommit.
  • Seniormässan diskuterades. Ett senare AU beslutade att vi inte deltar i år.
  • Christina meddelade att delrapport ska lämnas för kaffeplatteprojektet

Rutinerna för inbetalning ses över av Lennart och Eva. Christina informerade om kanslichefs Maria Homman önskemål om att inte sätta beloppet 250 kronor på kursavgifter. Felbetalda sådana till SeniorNet Sweden är svåra att skilja från medlemsavgiften.

6.       Sune meddelade tider för ytterligare Windows 8 utbildning, 20 och 27 september.

7.       Fördelning av arbetsuppgifter inför pubaftonen gjordes.

8.       Styrelsen utsåg Kurt Lundström att representera Botkyrka vid Digidels avslutningsfest den 25 november.

9.       Vi diskuterade medlemsvård och rekrytering. Pentti och Lennart åtog sig att gå igenom närvarolistor för fredagsträffar och andra möten. Sune kollar databas.

10.    IOS7. Vi avvaktar. Kursmaterialet behöver i så fall omarbetas.

11.    Höstens styrelsemöten blir 24 oktober, 14 november, 10 december. Nästa möte blir 24 oktober kl 13.00

12.    Mötet avslutandes

 

Vid protokollet                                                                Justeras
Christina Ternström Frostegren                                        Lars Erik Sjölund