Styrelsemöte 2013-10-24


Protokoll SeniorNet Botkyrka

Tid: Torsdagen den 24 oktober 2013, klockan 13 00 – 15 30 i lektionssalen, Seniorhuset i Tumba.

Närvarande: Lars Erik Sjölund (LES), Bengt Gulin (BG), Kurt Lundström (KL), Christina Ternström Frostegren (CTF), Sten Rissler (SR), Stig Sandström (SS), Sune Nilsson (SN), Pentti Rintala (PR), Eva Nylund.

Anmäld frånvaro: Gunilla Sätterberg och Ulla Berglund.

 1. Ordföranden LES förklarade mötet öppnat.

 2. Dagordningen godkändes.

 3. Föregående mötesprotokoll gicks igenom, godkändes, justerades och lades till handlingarna.

 4. BG lämnade kassarapport. Bidrag från ABF för uppstartsmötet har inkommit. Prognosen för årets resultat är positiv.

 5. Skrivelser och rapporter.
  - Eva redogjorde för kursläget och medlemsläget.127 deltagare i 22 kurser hittills i höst. Flera datorkurser har ställts in och det är kö
    till surf- och plattofonkurser. Lokalen i Alby har haft problem med nätet. Lokalens vara eller inte vara diskuterades.
  - LES rapporterade från pubafton.
  - KL och CTF rapporterade från ABF-jubileumsmiddagen.
  - KL och LES har haft möte med släktforskningsföreningen om eventuell inflyttning i Seniorhuset. Tas upp på nästa husmöte.
  - Husmötesprotokollet gicks igenom. Nästa möte den 2013-11-07.
  - Nästa pubafton är den 28 november och den arrangeras av PRO
  - CTF och LES rapporterade från möte med Ulla Neubüser. Hon ska få ett svar på förfrågan snarast.
  - KL rapporterade om läget i Digidelkampanjen och kommande planeringsmöte med den nya projektledaren.
  - PR och Lennart S har arbetat med uppföljning av närvarolistorna från fredagsträffarna. Vi ber Ulla titta på detta fortsättningsvis.
  - Fredagsträffarna har hittills varit välbesökta. Teman föreslogs.
  - Datorstugans närvarolistor bör gås igenom och vi diskuterade vår policy att den är öppen för alla.
    Andra klubbar erbjuder denna tjänst endast för medlemmar. Utvärdering av hur många ickemedlemmar som besöker skall göras.
  - SN rapporterade om nytt kursmaterial. Plattofonkurs och Androidmaterial.
  - BG har köpt en Samsung 3 som kan användas som demoexemplar vid Androidkurser.
  - Stefan GVB:s fas3 förordnande har förlängts ett år.

 6. LES från SNB och CTF från SNSW åker på ordförandekonferensen i Göteborg den 3 o 4 november. Frågorna på dagordningen diskuterades.

 7. Vi diskuterade nästa års kurser. Beslut måste tas vid decembermötet.

 8. Nästa möte blir den 14 november klockan 2013, kl 10:00 i lektionssalen

 9. LES avslutade mötet


Vid protokollet                                    Justereas

Christina Ternström Frostegren           Lars Erik Sjölund