Styrelsemöte 2013-11-14Protokoll SeniorNet Botkyrka (SNB)

Plats: Seniorhuset, Tumba - lektionssalen
Tid: 2013-11-14, kl 10 - 13 30

Närvarande
    Ordförande Lars Erik Sjölund (LES)
    Kassör Bengt Gulin (BG)
    Vice ordf. Kurt Lundström (KL)
    
Sekreterare Christina Ternström Frostegren (CTF) 
    Ledamot Sten Rissler (SR)
    
Ledamot Stig Sandström (SS)
    Ledamot Sune Nilsson (SN)

    
Ledamot Pentti Rinttala (PR)
    Suppleant Gunilla Sätterberg (GS)
    Suppleant Ulla Berglund (UB)
- båda anmält frånvaro
    Adjungerade Eva Nylund
    Lennart Stålberg (LS) from punkt 6.

Gäst under punkt 1: Marie Jean-Simon från Digidelkampanjen.

 1. LES öppnade mötet och presenterade Marie som är ny projektledare för Digidelkampanjen i Botkyrka. Marie presenterade läget i kampanjen och SeniorNet Botkyrka meddelar att vi deltagit med stort engagemang i hittillsvarande aktiviteter då de överensstämmer med föreningens verksamhetsidé. Våra handledare kan, efter särskild överenskommelse, även medverka fortsättningsvis.

 2. Dagordningen godkändes 

 3. Föregående mötesprotokoll gicks igenom, godkändes, undertecknades och lades till handlingarna.

 4. Kassören BG lämnade kassarapport. Den ekonomiska situationen är god. Inköpsförslag kan lämnas till BG. Under den senare delen av mötet framkom förslag på inköp av nya möbler i lektionssalen med anledning av planerad lokalanpassning för förändrad verksamhet.

 5. Skrivelser och rapporter
  Äldreveckan: CTF visade bilder från äldreveckans aktiviteter. Om vi deltar nästa år bör vi ”tränga ihop” oss mer och inte vara så utspridda. De fem stationerna fick sammanlagt 96 besök under de tre dagarna. Presentationsslingan om "bankappar" som Yvonne Sjöberg gjort kommer att demonstreras under varje onsdagsöppethus. Vi sänder den även till SeniotNet Sweden.

Just nu är vi 378 medlemmar i föreningen. Närvarolistorna från träffarna har fått en annan utformning som möjliggör veckovis uppföljning.

LES rapporterade från SPFs pubafton och från husmötet. Släktforskarföreningen har visat intresse för att använda Seniorhuset. Förhandlingar på övriga föreningar och kommunen pågår. Kontaktmän är KL och LES.
Medlemsvården har förbättrats genom bättre uppföljning av närvaro vid arrangemang och genom uppföljning av utträden.

Ämnen för fredagsträffarna diskuterades. CTF presenterade PC för allas senaste sight LAJKA. Förslag till ämnen meddelas till SS.

Nyinköp. CTF föreslog Surface PRO och senare kom förslag till nya bord upp.
LES rapporterade från ordförandemöte i Göteborg. SNB står för kostnaderna för LES deltagande.

SPF önskar utbilda sina medlemmar i att surfa, mejla, googla och betala räkningar. Frågan diskuterades och LES meddelar SPF att vi erbjuder oss att utbilda medlemmarna till en kostnad av 500 kr/ kurs. All administration sköts av SPF.

 1. Planering av nästa termins kurser: Androidkurserna kommer att färdigställas snarast.. EN delade ut en sammanställning av höstens kursutfall. CTF, SN och EN fick i uppdrag att planera vårens kurser. CTF presenterade en lokalanalys (bilaga 1) med anledning av höstens utfall. Lokalfrågan diskuterades och styrelsens inriktningsbeslut blev att arbeta med att göra lektionssalens möblering mer flexibel för att möjliggöra "smartkurser" i lokalen. LS åtog sig att göra en planering för detta.
  SR lämnar manus till SPF tidningen om våra våraktiviteter. Albylokalen finns kvar under våren och bör utnyttjas även för "smartkurser".

 2. Inga övriga frågor

 3. Nästa möte blir den 2013-10-12, kl 10. Då ska även vårens styrelsemöten fastställas.

 4. LES avslutade mötet och tackade CTF för det goda brödet till fikat.

Vid Protokollet                                                             Justeras
Christina Ternström Frostegren                                     Lars Erik Sjölund
Comments