Styrelsemöte 2013-12-10


Protokoll SeniorNet Botkyrka (SNB)

Plats: Seniorhuset, Tumba - lektionssalen
Tid: 2013-12-10, kl 13.00 - 15.50

Närvarande: Ordförande Lars Erik Sjölund (LES) , Kassör Bengt Gulin (BG)   Sekreterare Christina Ternström Frostegren (CTF)  Ledamot Sten Rissler (SR) , Ledamot Stig Sandström (SS) Ledamot Sune Nilsson (SN), Ledamot Pentti Rinttala (PR) Suppleant Gunilla Sätterberg (GS), Suppleant Ulla Berglund (UB)   Adjungerade Eva Nylund och Stefan Gorzo von Bilkei,(SGB), Lennart Stålberg (LS)
Anmäld frånvaro:
Vice ordf Kurt Lundström (KL)

 1. Ordförande LES förklarade mötet öppnat.

 2. Dagordningen kompletterades med Övriga frågor: a. Slutrapport .SE. b. Forum SNS, c.Hemsida SNS, d. Politisk utfrågning, e. terminsavgift. I övrigt fastställdes dagordningen.

 3. Föregående mötesprotokoll gicks igenom, godkändes, justerades och lades till handlingarna.

 4. Kassören BG gick igenom det ekonomiska läget. Föreningens ekonomi är god. Ekonomiska beslut togs under punkterna lokaler och nyinköp.  

 5. Skrivelser och rapporter
  • Antalet medlemmar mötets dag var 382 st.
   54 personer väntar på kurser
  • LES rapporterade från Husmöte och PRO:s pubafton. SeniorNet Botkyrka håller i nästa Husmöte
  • UB rapporterade om uppföljningen av närvarolistor. Avgifterna för Datorstugan diskuterade och vi beslöt att höja "ickemedlemsavgiften" till 40 kr.
  • Fredagsträffarna har varit välbesökta, sä även Datorstugan. Ämnen för Fredagsträffarna skickas till SS. Olika arbetsformer för Fredagsträffarna diskuterades.
  • Valberedarens SeniorNet Sweden KL rapport sköts upp till nästa gång.
  • CTF föreslog nyinköp av Windowsplatta, för att ge oss möjlighet till kompetensutveckling på ytterligare en plattform (IOS, Android, Windows). SN och CTF fick i uppdrag att köpa in en sådan.
  • LS gick igenom sitt förslg till möblering av lektionssalen för att uppnå ökad flexibilitet. Förslaget godtogs och beslutades och fick en budget på 20.000 kronor. Arbetet genomförs vecka 2 och 3 år 1914. CTF, GS, SS och SR anmälde sig som arbetare. LS sammankallande. Tack Lennart för proffsigt arbete
  • LES, PR och SS rapporterade att de leder digidelkursverksamhet under tre tisdagar på Albybiblioteket, varvid SNB;S router används.
 1. Styrelsen beslöt om nästa termins kurser enligt resultatet från handledarmötet. Tiderna för Datorstuga och Fredagsträffar enligt EN:s förslag fastställdes.
  SBG gör broschyren och SR ser till att den blir tryckt. LS och SGB gör underlaget till annonsen som ska publiceras i tidningen  Mitti vecka 2, 1914. Förslaget från handledarmötet om informationsaktivitet kring telefon- och plattval presenterades. CTF redogjorde för sin uppfattning att smarttelefonerna är ingången till de seniorer som är utanför den nya tekniken och anknöt till en insändare i Land som CTF skickat ut till styrelsen.

 2. Beslutet enligt § 5:8 i föregående protokoll omprövades. Vi tillhandlahåller inte kurser för ickemedlemmar.

 3. Övriga frågor
  •  CTF åtar sig att skriva slutrapport från kaffeplatteprojektet till. SE, KL har erbjudit sig att hjälpa till. Slutrapporten är en förutsättning för att ej utbetalda projektmedel skall beviljas.
  • SeniorNet Sweden har gått ut med förfrågan om uppbyggnad av ett nytt Forum. Frågan bordlades till nästa gång
  • SeniorNet Sweden erbjuder klubbarna att koppla sina hemsidor till SeniorNet Swedens nya hemsida och även erhålla support. Tanken är att föreningens olika klubbar visar ett enhetligt ansikte utåt samt att klubbarna kan få akuthjälp med sina hemsidor. Frågan bordlades till i mars.
  • SPF och PRO har ställt frågan om SNB vill delta i politikerutfrågning inför valet 2014. Vi beslöt att delta.
  • Olle Bengtsson har begärt att engångsavgifter för släktcirklarna omvandlas till en terminsavgift på 600 kronor. Begäran fastställdes.
  • Kansliet stänger tisdag den 17 december 2013 och öppnar igen den 7 januari 2014.

 4. Nästa möte blir onsdagen den 15 januari klockan 13 00.

 5. LES avslutade mötet och önskade God Jul och Gott Nytt År.

 

Vid protokollet                                                    Justeras

Christina Ternström Frostegren                            Lars Erik Sjölund