Styrelsemöte 2014-04-14Styrelsemöte i SeniorNet Botkyrka den 14 april 2014, kl 10.15 - 12.00 i lektionssalen i Tumba 

Närvarande
Ordförande Lars Erik Sjölund (LES)
Vice ordförande Kurt Lundström (KL)
Sekreterare Christina Ternström Frostegren (CTF)
Kassör Lena Dahlström (LD)
Ledamot Stig Sandström (SS)
Ledamot Bengt Gulin (BG)
Ledamot Pentti Rinttala (PR)

Ledamot Lennart Ståhlberg (LS)
Suppleant Sten Rissler (SR)
Adjungerad Eva Nylund (EN)
Revisor Inger Feldthofer

Anmält frånvaro
Suppleant Gunilla Sätterberg (GS)
Ledamot Sune Nilsson (SN)

Dagordning

 1. Ordförande LS öppnade mötet.

 2. Dagordningen godkändes.

 3. Föregående mötesprotokoll gicks igenom, följdes upp, godkändes, justerades och lades till handlingarna.

 4. Kassarapport lämnades av BG. Vi diskuterade inköp av ny teknik, t ex windowsplattor.

 5. Vi följde upp årsmötet och gick igenom verksamhetsplanen utom listan i slutet, som bordlades till nästa gång. Utvecklingsområden är:
  - Windowsplattor ansvar Christina och Lennart
  - Vidgning av basen för fredagsträffarna.
  - Datorstugan behöver folk som kan Androidplattor. Vi får många frågor på Android och behöver vidga kompetensen i gruppen.
  - Lennart föreslog förbättringar av hemsidan och Christina föreslog att vi ansluter oss till SeniorNet Swedens klubbkoncept.

 6. Skrivelser och rapporter
  1. Skrivelse från Agneta Enström angående teckentydning har inkommit. Inger Feldthofer vidarebefodrar styrelsens diskussion till Agneta.
   SR tog upp frågan om suppleanternas deltagande i besluten. Vi beslöt att upprätta en röstlängd vid varje möte och att suppleanterna tjänstgör vid ordinarie ledamots frånvaro. Suppleanternas tjänstgöringsordning beslutades enligt principen den som deltagit längst tid i styrelsen.
   Lennart Ståhlberg har inkommit med skrivelse angående arbetsordningen i styrelsen. Beslöts att behandla detta vid extra arbetsmöte den 24 april klockan 9-12.
  2. Rapporter:
   - BG rapporterade om datorproblemen i Alby.
   - CTF rapporterade att hon deltagit i Solnaklubbens årsmöte, föreläst i Katrineholm under GetonLineweek, föreläst i ljusets kyrka och
     åker till Göteborg tillsammans med Kjelleman på spridningskonferens angående IT i äldrevården.
   - LS och CTF rapporterade om besöket på Dustinmässan och om att skriftlig dokumentation kring detta finns på hemsidan.
  3. Kursläget och kursplanering inför hösten gicks igenom. Vi bör ta beslut om detta vid nästa möte.
  4. Idégruppens rapport bordlades till nästa gång.
  5. Digidel. KL fortsätter kontakterna med Karin Lekberg

 7. SeniorNets Sweden årsmöte den 29 april 2014. Vi utsåg, LS till ombud och LD och PR deltar också. EvaBritt Olsson från vår klubb är föreslagen som styrelseledamot. CTF har tackat nej till omval i styrelsen för SNSW.

 8. Under övriga frågor togs frågan om praktikanter upp. Vi beslöt att ej erbjuda praktikplatser.

 9. Nästa möte blir den 12 maj 2014, kl 16.00

 10. Mötet avslutades.

Justeras                                                   Vid protokollet

Lars Erik Sjölund                                       Christina Ternström Frostegren
Ordförande                                                Sekreterare