Styrelsemöte 2014-01-29Protokoll  -  Styrelsemöte SeniorNet Botkyrka

Tid: 29 januari 2014, klockan 1130 – 13 30
Plats: Seniorhuset, lektionssalen i Tumba.

Närvarande:
    - Ordförande Lars Erik Sjölund (LES)
    -
Kassör Bengt Gulin (BG) 
    - Vice ordf. Kurt Lundström (KL)
    -
Sekreterare Christina Ternström Frostegren (CTF) 
    - Ledamot Sten Rissler (SR)
    - 
Ledamot Stig Sandström (SS)
    - Ledamot Sune Nilsson (SN)
    - Suppleant Gunilla Sätterberg (GS)
    - Suppleant Ulla Berglund (UB)
 
    - Adjungerade Eva Nylund, (EN)
    - Stefan Gorzo von Bilkei (SGB)
    - Lennart Stålberg (LS) -  fr om punkt 9

Anmält frånvaro: Ledamot Pentti Rinttala (PR) 

Dagordning

 1. Ordföranden LES öppnade mötet. 

 2. Dagordningen godkändes med tillägget övriga frågor.  

 3. Föregående mötesprotokoll gicks igenom, godkändes, justerades och lades till handlingarna.

 4. Kassören BG gick igenom föreningens ekonomi inför bokslut och årsmöte. BG och revisor Ingrid Feldthofer har gått igenom räkenskaperna. Förslag till budget för 2014 gicks igenom och styrelsen fastställde ett förslag att förelägga årsmötet.
  KL gick igenom ekonomin för Albylokalen. Styrelsen beslöt att fortsätta verksamheten i Alby under höstterminen. Vad gäller cirkelverksamheten i Alby beslöts att engångsavgifterna slopas och en terminsavgift införs. CTF föreslog att vi gör en översyn över våra ekonomiska överenskommelser med ABF vilket också beslutades. CTF fick i uppdrag att göra översynen.   

   
 5. Årsmötesförberedelser – fördelning av ansvar.
  a. Motioner ska lämnas senast 7 mars. Information ska läggas ut på hemsidan.
  b. Bokslut/revision/budget ansvarar BG för.
  c. Verksamhetsberättelse skriver CTF.
  d. Innehåll i verksamhetsplanen gicks igenom. Följande noterades: Fokus på gruppen kvinnor över 75 år – endast 38 % har tillgång till Internet. Fortsätta med nuvarande aktiviteter. Rekryteringsaktiviteter på arbetsplatsernas seniorföreningar, Digidelföreläsningar på platser som anvisas av digidelprojektledaren. Valaktiviteter bevakas. Aktiviterer i kommunens centra. Erbjudanden om cirkelverksamheter. Bevakning av teknikutvecklingen. CTF fick i uppdrag att skriva verksamhetsplanen.
  e. Lars Schou har vidtalats att vara ordförande.
  f. SGB beställer mackor och LES hämtar. EN skickar ut kallelsen på mejl senast den 20 februari.

 1. Skrivelser och rapporter 

a. Förändringarna i lektionssalen är i stort sett färdigställda och vi tackade LS för hans gedigna arbete.
b. EN informerade om kursläget. Sedan förra gången har en ”etta” startats, en Win7-8 och en Plattofon ligger i pipeline.
c. Artikel om Pektanten i nummer 5 av tidningen Land. Pubafton den 6 februari som vi ansvarar för. LES har ordnat föreläsare.
   LES rapporterade från Digidels kampanjledningsgrupp och dokumentet om vårt digideldeltagande som skickats ut gicks igenom.
d. GS rapporterade att Idégruppen startar sitt arbete den 6 februari.
e. LES har besvarat SNSW:s förfrågan angående Forum. Maria Homman inbjuds att berätta för styrelsen om Nya hemsidan under våren.
    KL rapporterade från valberedningsarbetet inför SeniorNets Sweden årsmöte.

 1. Kompetensutveckling. Hur skapar vi former för att hänga med i utvecklingen? Frågan diskuterades och ett förslag var att vi i styrelsen bildar en studiecirkel kring detta som träffas en gång i månaden.

 2. Fredagsträffarna finns numera i kommunens kulturbroschyr. Vi diskuterade arbetet med att hitta ämnen för träffarna. Vi ska inte glömma ta med oss gatuprataren och Roll Upen

 3. Övriga frågor blev behandlade under punkt 5d.

 4. Mötet avslutades.

 

Vid protokollet                                                                Justeras

Christina Ternström Frostegren                                         Lars Erik Sjölund