Styrelsemöte 2014-02-15Protokoll - SeniorNet Botkyrka

Tid: 2014-02-15, kl 13.00 - 16.15
Plats: Lektionssalen i Seniorhuset i Tumba

Närvarande:
    - Ordförande Lars Erik Sjölund (LES)

    - Kassör Bengt Gulin (BG) 

    - Vice ordf Kurt Lundström (KL)
    -
Sekreterare Christina Ternström Frostegren (CTF) 
    - Ledamot Sten Rissler (SR)
    -
Ledamot Stig Sandström (SS)
    - Ledamot Sune Nilsson (SN)
    - Suppleant Gunilla Sätterberg (GS)
    - Suppleant Ulla Berglund (UB)

    - Adjungerade Eva Nylund
    - Adjungerade Stefan Gorzo von Bilkei
    - Adjungerade Lennart Stålberg (LS)
    - Ledamot Pentti Rinttala (PR)
 har anmält frånvaro.

  1. Mötet öppnades av ordföranden LES.

  2. Dagordningen godkändes med tillägg under övriga frågor: Digidelåtagande, årsmötesförberedelser, grannstödskurser, bord i Centrum, Internetfonden. 

  3. Föregående mötesprotokoll. Gicks igenom, justerades, godkändes och lades till handlingarna. Vi beslöt att skärmarna på datorborden som blivit över vid lokalförändringen flyttas till Alby.

  4. BG föredrog föreningens ekonomi.  BG har påbörjat bokslutsarbetet tillsammans med Inger Feldthofer. Vid februarimötet behöver beslut fattas om hur vi ska göra med Albylokalen. KL fick i uppdrag att komma med underlag för beslut. Vidare ska avtal med ABF om Albylokalens användande upprättas. Bengt gör förslag till budget 2014 till nästa styrelsemöte.
      
  5. Skrivelser och rapporter 

A.    Lokalen – LS rapporterade om arbetet med ökad flexibilitet. LS gör en dokumentation av funktionerna som tillsänds de handledare som verkar i lokalen. Fråga om ljudfunktionen uppkom och styrelsen beslöt att en fast installation görs. Vi tackade Lennart och Sten för väl genomfört uppdrag.

B.    Christina redogjorde för den inlämnade slutrapporten till .SE avseende projektet ”Genvägen till Internet”. KL tackade CTF för väl genomfört uppdrag.

C.   Rapporten har efter styrelsemötet godkänts och ligger på .SE:s hemsida - http://www.internetfonden.se/genvagen-till-internet/


D.   Vi gick igenom läget inför terminsstarten: annonsering och broschyrframställning har fungerat och vi verkar kunna starta alla planerade kurser plus några till.
Behov av handledare finns för plattkurser och Win8-kurser.

E.    Vi analyserade materialet som Eva delade ut förra gången om medlemsutveckling och kursutveckling och konstaterade att vi är på rätt väg.

F.    Vi har lämnat blommor till PR med anledning av hans sjukdom. SN rapporterade att han är vidtalad att hålla plattpilotkurs i Salen SNB. CTF rapporterade att hon kommer att hålla Plattpilotkurs i Sollentuna. Sollentunas ordförande auskulterar just nu på Britt Arenanders plattkurs. I samband med detta beslöt vi att ta ut en avgift för transport och underhållskostnader med 15kr/platta/gång av systerorganisationerna och 25kr/Platt/gång av övriga.

G.   Fredagsträffarna och Datorstugan – förberedelsearbete och ansvar gicks igenom. Vi beslutade att affischen för fredagsträffarna moderniseras och SGB fick i uppdrag att genomföra detta.

H.   Valberedaren KL SeniorNet Sweden rapporterade om arbetet i valberedningen inför årsmötet. KL rapporterade även från samtalen med släktforskarföreningen.

I.      GS rapporterade att hon återupptar arbetet med idégruppen och kallar till möte.

J.    LES rapporterade att han och SS genomför Digidelkurs i ABF:s regi.

  1. Övriga frågor.

·         Vi samarbetar med SPF kring marknadsföring med bord i Centrum. SS och LS jobbar med detta. Tas upp på nästa husmöte.

·         Det finns nya pengar att söka hos Internetfonden. Idégruppen tar upp detta

·         Grannstödsmedlemmar önskar gå plattkurser hos oss. Styrelsen beslöt att vi endast genomför kurser för SeniorNetmedlemmar.

·         CTF åtar sig att genomföra digidelföreläsning för seniorer i kyrkan. Nytt möte i Digidelledingsgruppen den 21.jan då vårt åtagande bör klargöras.

·         Vi arbetade med årsmötesförberedelser. Årsmötet fastställdes till den 20 mars kl 1300 I banksalen.

  1. Vårens möten – 29 januari klockan 11.30 och 18 februari kl 14.00

  2. Mötet avslutades. 

 

Vid protokollet                                                                Justeras

Christina Ternström Frostegren                                     Lars Erik Sjölund
Comments