Styrelsemöte 2014-02-18Protokoll SeniorNet Botkyrka  - Styrelsemöte 2014-02-18, kl 14.00 - 15.45
Plats: lektionssalen i Tumba

Närvarande 

Ordförande Lars Erik Sjölund (LES)
Kassör Bengt Gulin (BG) 
Vice ordf Kurt Lundström (KL) tom punkt 7
Sekr. Christina Ternström Frostegren (CTF) 
Ledamot Sten Rissler (SR)
Ledamot Stig Sandström (SS)
Ledamot Sune Nilsson (SN)
Ledamot Pentti Rinttala (PR)
Suppleant Gunilla Sätterberg (GS)
Suppleant Ulla Berglund (UB)
  
Adjungerade Eva Nylund, (EN)
Adjungerade Stefan Gorzo von Bilkei (SGB)
Adjungerade Lennart Stålberg (LS)

Valberedningens ordförande Rune Tungström under punkt 5.e.

 1. Ordföranden förklarade mötet öppnat.

5.e. Rune Tungström från valberedningen redogjorde för valberedningens förslag inför årsmötet.

 1. Dagordningen utökades med 4 punkter under övriga frågor: a. Getonline week, b. datorerna i Alby, c. eldsjäl Botkyrka och d. förfrågan från grannstödsföreningen. Dagordningen godkändes.   
 2. Föregående mötesprotokoll gicks igenom, justerades och lades till handlingarna.
 3. Kassören BG gick igenom kassarapporten för januari.  
 4. Årsmötesförberedelser
  a. Det har ännu ej inkommit några motioner. Kallelse till styrelsemöte utgår för behandling av motioner i det fall någon sådan inkommer.
  b .bokslut/revision/budget, enligt föregående protokoll.
  c. CTF föredrog förslag till verksamhetsberättelse. Förslaget lägges i Dropbox och färdigställs för publicering på hemsidan. Förslaget godkändes med smärre justeringar
  d. CTF föredrog förslaget till verksamhetsplan. Förslaget godkändes med smärre justeringar och hanteras som ovanstående dokument.
  e. Valberedningens ordförande Rune Tungström. Se ovan.
  f. Kallelsen har skickats ut. Övriga dokument läggs på hemsidan och föreligger vid årsmötet. Ombesörjes av EN. Röstlängd förbereds av EN. CTF och BG är föredragande på mötet.

 5. Skrivelser och rapporter 

a. LS lämnade slutrapport om ombyggnadsprojektet lokalen och den nya möbleringen provades för första gången av de närvarande.
b. Antalet medlemmar är just nu 408 . Just nu har vi 58 kursdeltagare.
c. LES rapporterade från politikerutfrågningen.
LS rapporterade från dialogforum.
KL rapporterade att SeniorNet representeras av presidiet vid avtackningen av Jens Sjöström och Peter Nyberg.
KL rapporterade från samarbetsprojektet med släktforskarföreningen samt att vår klubb får besök av Björn Österlind och Bengt Könberg som önskar ta del av vår verksamhet. Vidare att akvarellbladet vill skriva om oss. KL och CTF fick i uppdrag att producera en text.
Rollupen efterlystes.
Subtopiatidningen vill också göra ett reportage om vår Subtopiaverksamhet.
CTF rapporterade att SeniorNet Sweden har årsmöte den 29 april i landstingshuset.
d. GS rapporterade från idégruppens arbete. En teknikstudiecirkel planeras. GS vill också göra ett frågeformulär att skicka till medlemmarna för att få reda på kursönskemål.
e. SNSollentuna önskar hjälp med utbildning på Windows 8 och pekplattor. Vi beslöt att hjälpa dem och att sedvanlig kursavgift per deltagare tas ut.

 1. Kompetensutveckling inom gruppen samt ämnesbas till fredagsträffarna diskuterades. Vi gick igenom vilka tidningar/tidskrifter vi läser. Vi beslöt att starta studiecirkel där vi träffas ca en gång per månad för att uppmärksamma nyheter. Sammankallande CTF.
 2. Övriga frågor.
  a. GetOnLIne Week. Vi deltar på en låg nivå. Dvs anmäler oss och rapporterar kursdeltagare som är uppkopplade.
  b. GS rapporterade om datorerna i Alby. Uppmaningen är att ringa BG om problem uppstår.
  c. GS rapporterade att hon önskar nominera SNB till mottagare av kommunens eldssjälsstipendium.
  d. SS och LES föredrog skrivelse från Grannsamverkan/Grannstöd där man ansöker om ekonomiskt stöd för sin verksamhet. Ett beslut att stödja med 500 kronor fattades. En ordningsfråga kring beslutsgången har anförts och ordföranden har beslutat att ansökan förs upp på nästa styrelsemötes dagordning.
 3. Ordföranden avslutade mötet.

 

Vid protokollet                                                                Justeras

 Christina Ternström Frostegren                                     Lars Erik Sjölund