Styrelsemöte 2014-03-18Protokoll SeniorNet Botkyrka den 18 mars 2014, kl 16-17 i lektionssalen i Tumba

Närvarande:
    Ordförande Lars Erik Sjölund (LES)
    
Kassör Bengt Gulin (BG) 
    Sekreterare Christina Ternström Frostegren (CTF)
    Ledamot Sten Rissler (SR)
    
Ledamot Stig Sandström (SS)
    
Ledamot Pentti Rinttala (PR)
    Adjungerade Eva Nylund, (EN)
    Stefan Gorzo von Bilkei (SGB)
    Lennart Stålberg (LS)

Anmält frånvaro:
    Vice ordf Kurt Lundström (KL)
    Ledamot Sune Nilsson (SN
    Suppleant Gunilla Sätterberg (GS)
    Suppleant Ulla Berglund (UB)

Dagordning

  1. Ordförande LES öppnade mötet.
  2. Dagordningen godkändes.  
  3. Begäran om bidrag från Grannstödsverksamheten. Dokumentet tidigare utskickat. 

Frågan togs upp under övriga frågor vid mötet den 18 februari 2014. En formaliafråga har inkommit från CTF om det lämpliga att godkänna ett ärende av ekonomisk natur under övriga frågor. Ordförande har tillåtit att frågan tas upp igen på dagens dagordning. CTF yrkar att beslutet om att ekonomiskt stödja Grannstödsverksamheten av formaliaskäl förklaras ogiltigt och omprövas. Styrelsen beslutar med rösterna 5 mot 1 att ej ompröva beslutet. CTF reserverar sig mot beslutet och anmäler att hon inkommer med skriftlig motivering. Bilaga 1-

I anslutning till diskussionen kring sakfrågan att stödja andra verksamheter uttalar styrelsen att beslutet den 18 februari 2014, punkt 8d inte får ses som prejudicerande.

  1. Vi förberedde årsmötet.
  2. Nästkommande sammanträden fastställdes till den 14.4 klockan 10 15 och 12.5 kl 16 00
  3. Mötet avslutas.

Justeras

Lars Erik Sjölund                       Christna Ternström Frostegren    
ordförande                                 sekreterare