Styrelsemöte 2014-05-12Protokoll - Styrelsemöte i SeniorNet Botkyrka den 12 maj 2014

Tid: Måndagen den 12 maj 2014, kl 16-18 i lektionssalen, Tumba

Närvarande:
    Ordförande Lars Erik Sjölund (LES)
    
Vice ordförande Kurt Lundström (KL)
    Sekreterare Christina Ternström Frostegren (CTF)
    
Kassör Lena Dahlström (LD)
    Ledamot Stig Sandström (SS)
    
Ledamot Bengt Gulin (BG)
    Ledamot Sune Nilsson (SN)
    
Ledamot Pentti Rinttala (PR)
    Ledamot Lennart Ståhlberg (LS)
    Suppleant Sten Rissler (SR)
    Adjungerade Eva Nylund (EN)
    Adjungerad Stefan Gorzo von Bilkei (SGB)

 1. Ordförande öppnade mötet.

 2. Dagordningen godkändes och röstlängden fastställdes.

 3. Föregående mötesprotokoll gicks igenom, godkändes, justerades och lades till handlingarna.

 4. LD och BG gick lämnade ekonomisk rapport. Ett antal reseräkningar för vt saknas.

 5. Genomgången av verksamhetsplanen fortsatte.
  Hemsidans utformning diskuterades. CTF yrkade att vi ansluter oss till SeniorNet Swedens klubbkoncept. Gunilla H kontaktas och frivilliga bidrag till utformningen skickas till styrelsen före maj månads utgång.
  E-postproblematiken diskuterades.
  Databasen kom också upp. LS och PR fick i uppdrag att arbeta med denna.
   
  Kontakterna med andra klubbar togs upp. LES fick i uppdrag att kontakta Huddingeklubben och erbjuda dem hjälp och stöd.
  Till representanter på Erfassmötet på Kanelbullen 2014-05-14 utsågs KL,SN och CTF.
  Videokonferenssystem aktualiserades av LS.
  Kompetensutveckling i studiecirkelform för styrelsen.
  Till den nya funktionen kursadministratör utsågs SN

 6. Skrivelser och rapporter
  a.  LS redogjorde för förslagen i sin skrivelse. Vi gjorden en snabb genomgång av ansvar utifrån ämnesområden:
          Utbildning: SN, CTF
          Expedition: EN
          Teknik: BG
          Onsdagsträffar: alla
          Fredagsträffar: SS, LES. BG
          Reklam: SS
          Kommun: KL, SS
          Skrivelser besvaras av LES
          Beslutades att ha ett nytt möte för vidare diskussion

  b.  Inkommen skrivelse angående befrielse från kursavgift beviljades.
       skrivelse från Salemklubben redovisades.

  c.  Beslutades att ha fem fredagsträffar under hösten och att ej ha träffar vecka 44 och 45.

  d.  EN gick igenom kursläget. EN skickar ut förslag till kursschema och tid för handledarmötet i augusti.
       Sommartiderna och telefonpassning gikcs igenom. KL bokar Loftet för Upptaktsmöte den 11 september.

  e.  Idégruppen föreslår att vi skickar ut information om höstens plattkurser till dem som Android- och IOS-kurser.

 7. CTF, LES och KL rapporterade från SeniorNets Sweden årsmöte den 29 april. Beslöts att adjungera EvaBritt Olsson till vår styrelse.

 8. Förfrågan från kommunen om deltagande i Hjärta Botkyrka den 24 maj har kommit.
  Beslöts att CTF och LS genomför uppdraget med den interaktiva fotoutställningen WOW

 9. Övriga frågor:
  LES fick i uppdrag att inbjuda Olov Östberg till styrelsemöte.
  LS gick igenom planerat arbete med lektionssalen.

 10. Ordförande avslutade mötet.

 

Vid protokollet                                          Justeras

 

Christina Ternström Frostegren               Lars Erik Sjölund
Comments