Styrelsemöte 2014-08-18Protokoll - Styrelsemöte SeniorNet Botkyrka den 18 augusti 2014, kl 14.00 - 16.45

Närvarande
    Ordförande Lars Erik Sjölund (LES)
    
Vice ordförande Kurt Lundström (KL)
    Sekreterare Christina Ternström Frostegren (CTF)
    
Kassör Lena Dahlström (LD)
    Ledamot Stig Sandström (SS)
    
Ledamot Sune Nilsson (SN)
    
Ledamot Pentti Rinttala (PR)
    Ledamot Lennart Ståhlberg (LS)

Anmält frånvaro
    Suppleant Gunilla Sätterberg (GS)
    Suppleant Sten Rissler (SR)
    Ledamot Bengt Gulin (BG)

Adjungerade
    Eva Nylund (EN)
    Eva Britt Olsson (EBO)
    Stefan Gorzo von Bilkei anmält frånvaro.

Inbjuden
    Olov Östberg, ordförande SeniorNet Sweden och Ulla Berglund

 1. Mötet öppnades av ordföranden.

 2. Dagordningen godkändes och punkt 5a togs först. Punkt 8 sköts upp till nästa styrelsemöte. Åtta ordinarie styrelseledamöter närvarande.

 3. Olov Östberg berättade om sina intryck från första tiden som ordförande för SeniorNet Sweden.
   

 4. Föregående mötesprotokoll gicks igenom, justerades och lades till handlingarna. Uppföljning gjordes med avseende på hemsidan där vi antar det av Sten Rissler inskickade förslaget

 5. LD lämnade ekonomisk rapport. Ekonomin är god.

 6. Skrivelser och rapporter.
  a)   Rapport från möte med ABF. Arbetsutskottet har träffat ABFs ledning för diskussion om lokaler. Vi har erbjudits att använda lektionslokalen i ABFs lokaler i Hallunda. Vi diskuterar detta med handledarna på handledarträffen och beslut om ev uppsägning av Subtopialokalen kan tas vid nästa styrelsemöte. LD fick i uppdrag att ta fram en ekonomisk överenskommelse med ABF.

  b)  CTF och LS rapporterade från deltagandet i Hjärta Botkyrka där vi deltog som verkställare av den interaktiva fotoutställningen WOW med lyckat resultat 

  c)   Pentti rapporterade om uppsökande verksamhet på finska i Ljusets kyrka

  d)   KL presenterade Subtopiaskriften där SeniorNets verksamhet beskrivs.


  e)  
  LS redogjorde för sitt arbete med videokonferenssystem


  f)  
  Ny ansökningsperiod om projektmedel från Internetfonden. Vi deltar inte denna gång.

  g)
     Ansökan om sysselsättningsplats inom fas 3 har lämnats in till arbetsförmedlingen (Jens Pedersen) av KL.

  h)  
  CTF rapporterade om SeniorNet Swedens handledarutbildning. Delges SN

 7. Förslag till kursschema har utarbetats av SN och EN. Nyhet för i år är Dataverkstad. Förslaget antogs och handledare sätts in vid handledarmötet den 2014-08-21. Kursavgift för fotocirkeln fastställdes till 600 kronor.

 8. Höstens programpunkter diskuterades. Anmälan till Botkyrkadagen görs av KL. Annonsering till upptaktsmötet och kurserna sätts in i Mitti under vecka 35 och 36. Ansvar CTF. Fortsatt planering av aktiviteter sker vid nästa möte.

 9. Övriga frågor. Nästa möte blir den 2 september klockan 14.00. LS utsågs att ta emot släktforskarnas företrädare som besöker Seniorhuset det 2014-08-27.

 10. Ordföranden avslutade mötet.

 

Vid protokollet                                                                Justeras

Christina Ternström Frostegren                                        Lars Erik Sjölund