Styrelsemöte 2014-10-09Protokoll SeniorNet Botkyrka den 9 oktober 2014, kl 14-16 i lektionssalen i Tumba

Närvarande:
    Ordförande Lars Erik Sjölund (LES)
    
Vice ordförande Kurt Lundström (KL)
   
Sekreterare Christina Ternström Frostegren (CTF)
    
Kassör Lena Dahlström (LD)
    Ledamot Stig Sandström (SS)
    Ledamot Bengt Gulin (BG)
    Ledamot Sune Nilsson (SN)
    
Ledamot Pentti Rinttala (PR)
    Suppleant Gunilla Sätterberg (GS)
    Suppleant Sten Rissler (SR)
tjänstgörande i stf LS
    Adjungerad Eva Nylund, (EN)
    Adjungerad Stefan Rigner (SR)
    Adjungerad Ulla Berglund
    Adjungerad Eva-Britt Olsson (EBO)

Övriga närvarande: revisor Inger Feldthofer.
Anmält frånvaro: Ledamot Lennart Ståhlberg (LS)

 1. Ordförande LES öppnade mötet.

 2. Dagordningen/röstlängd. 9 röstberättigade närvarande. Tillägg under rapporter skrivelser, PR rapport, CTF skrivelse från Birgitta Jansson, BG interbook, Under övriga frågor har SS anmält fråga om fredagsträffarna och CTF anmälde ordförandemötet i Karlstad. 

 3. Föregående mötesprotokoll gicks igenom, justerades och lades till handlingarna.

 4. LD och BG gick igenom det ekonomiska läget. Beslutades en inriktning att i bokslutet avsätta c:a 100 000 kronor för nyinköp av Win 10 datorer och win10 surfplattor under 2015.

 5. Skrivelser och rapporter
  1. Upptaksmötet saknade en evenemangsgeneral. Behövs vid alla evenemang. Just nu saknas general för pubaftonen.
  2. Möten med ABF kring lokalfrågorna har genomförts. LS har presenterat en hyreskalkyl.
  3. Interbook har avslutats.
  4. PR rapporterade från möte med sverigefinska pensionärsföreningar på Silja Serenade. PR var inbjuden att delta av Olov Östberg.
  5. Äldreveckan blir en dag torsdagen 30 nov. GS och EBO ansvarar.

 6. Styrelsen beslutade att säga upp lokalen i Alby.

 7. Vårt kansli sysselsätter för närvarande Stefan Rigner och Anders Johansson. (fas3)

 8. CTF har inkommit med skrivelse kring studiecirkel för styrelsen kring digitala nyheter-främst hälsa. Styrelsen beslutade enligt förslaget. 8 ja-röster och en nedlagd röst. Inköp av smartbands till 9 personer godkändes.

 9. Vi diskuterade åtgärder med anledning av nya operativsystem, IOS 8 och Win10.

 10. Övriga frågor. SS tog upp planeringen av fredagsträffarna. 14 nov i Tullinge saknar för närvande programpunkt. SS vill ange flexiblare tidsramar för träffarna. 10 – ca 12. Ok att hyra in extern föreläsare t ex Kjelleman .LES åker till SeniorNet Sweden mötet i Karlstad. Klubben bekostar resan.

 11. LES avslutade mötet

Vid protokollet                                                                 Justeras

Christina Ternström Frostegren                                          Lars Erik Sjölund