Styrelsemöte 2014-11-11Protokoll Styrelsemöte den 11 november 2014, klockan 14 – 16 i lektionssalen Tumba

Närvarande
Ordförande Lars Erik Sjölund (LES)
Vice ordförande Kurt Lundström (KL)
Sekreterare Christina Ternström Frostegren (CTF)
Kassör Lena Dahlström (LD)
Ledamot Stig Sandström (SS
Ledamot Bengt Gulin (BG)
Ledamot Sune Nilsson (SN)
Ledamot Lennart Ståhlberg (LS)
Suppleant Gunilla Sätterberg (GS)
Suppleant Sten Rissler (SR)
  
Adjungerade Eva Nylund (EN)
Stefan Rigner (SR)
Eva-Britt Olsson

Anmält frånvaro: Pentti Rinttala och Ulla Berglund

 1. Mötet öppnas av ordföranden

 2. Dagordningen godkändes. GS tjänstgör i stället för PR.

 3. Föregående mötesprotokoll. Godkändes, justerades och lades till handlingarna.

 4. BG och LD föredrog det ekonomiska läget. Beslutades att inköpa ett antal mobiltelefoner för kompetensutvecklingsändamål. BG och CTF fick uppdraget att inköpa dessa för cirka 20 000 kronor. Vidare beslutades om inköp av A3 skrivare. Vad gäller Hallunda flyttas smart-tvn dit och erforderliga adaptrar för våra plattkurser inhandlas.
  Antalet medlemmar är 422 stycken. Kassören påpekar att räkningar för resor och utlägg måste in före årsskiftet.

 5. Skrivelser och rapporter
  • CTF meddedar att hon meddelat tider då hon kan ha kurser i Hallunda. Lokalkontraktet i Alby förlängs ett halvår.
  • GS rapporerade från äldreveckan. Ett antal personer besökte SNB under måndagen. Onsdagens arrangemang var dåligt besökta. Påpekades att övriga organisationer i seniorhuset också har ett ansvar för att vårt fina hus används. Speciellt bör vi samarbeta med kommunen i deras arrangemang.
  • Övriga rapporter och inkomna skrivelser. CTFs skrivelse om hälsoprojekt godkändes och köp av hälsoarmband för 7000 kronor godkändes. Projektet startar den 19 november och 9 funktionärer har anmält deltagande. Projektet slutpresenteras på fredagsträffarna den 5 och 12 december.
   Historiska muséets skrivelse lämnas utan åtgärd.
   PR har haft verksamhet för finskspråkiga seniorer i kyrkans lokaler.
  • Förfrågan från SNSwedens ordförande om deltagande i internetdagarna har kommit.
  • Skrivelse från Leif Löfgren angående skollicenser för Photoshop diskuterades.
  • LS rapporterade att han och SN börjat arbeta med videokonferenssystem.

 6. Planering av vårens kurser. Vi analyserade höstens utfall och konstaterar att efterfrågan på datorkurser minskar och efterfrågan på smartkurser ökar. Beslutades att SN utarbetar en grundkurs kring telefoner och att vi anordnar ettan, tvåan och trean, win 8-10, bildkurser, grund och plattofon på IOS och Android samt cirklar i dessa. Verkstäderna fortsätter. Handledarmöte hålls 8 dec kl 14.
  För androidkurserna inhandlas telefoner/plattor från Sony, LG och Samsung (nyare modeller än de vi har). Vidare behövs adaptrar för skärmspegling för alla demonstrationsenheter.

 7. LS föreslog att vi endast hjälper medlemmar med ekonomiska transaktioner på deras egna datorer. Detta för att undvika ansvarstrubbel. Styrelsen beslutade enligt LS:s förslag.

 8. Nästa möte äger rum den 1 december klockan 09 00.

 9. Ordföranden avslutade mötet.

 

Vid protokollet                                                                Justeras

Christina Ternström Frostegren                                        Lars Erik Sjölund