Styrelsemöte 2014-12-01Protokoll Styrelsemöte i SeniorNet Botkyrka den 1 december 2014, klockan 9 - 11 i lektionssalen Tumba

Närvarande 
Ordförande Lars Erik Sjölund (LES)
Vice ordförande Kurt Lundström (KL) tom punkt 6a. 
Sekreterare Christina Ternström Frostegren (CTF)
Ledamot Stig Sandström (SS)
Ledamot Bengt Gulin (BG)
Ledamot Pentti Rintala (PR)
,
edamot Lennart Ståhlberg (LS)
Suppleant Gunilla Sätterberg (GS) som tjänstgör som ledamot vid dagens möte
Adjungerade: Stefan Rigner (SR), Eva-Britt Olsson

Anmält frånvaro
Lena Dahlström (LD
)
Suppleant Sten Rissler (SR)
Ledamot Sune Nilsson (SN)
Adjungerad Eva Nylund, (EN)

 1. Ordförande LES öppnade mötet.

 2. Dagordningen godkändes med tillägg under övriga frågor, annonsering i Mitti. 

 3. Föregående mötesprotokoll godkändes, följdes upp, justerades och lades till handlingarna.

 4. LD har avsagt sig uppdraget som kassör i föreningen. Bengt Gulin åtar sig uppdraget under resten av året och fram till årsmötet. Diskuterades outsourcing av uppdraget. SS har ett förslag. BG kontaktar.

Beslut: Bengt Gulin utses till kassör i SeniorNet Botkyrka fr o m 2014-12-01 och tills vidare. Firman tecknas av ordförande Lars Erik Sjölund och kassör Bengt Gulin var för sig. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 1. BG föredrog det ekonomiska läget. Tidigare fattade beslut ej fullt verkställda. BG och CTF avser verkställa dessa under vecka 50.

 2. Skrivelser och rapporter
  • GS och CTF rapporterade om avslutade kurser i Hallunda. Sex glada deltagare har avslutat en grundkurs i androidsurfplatta och de har samtliga önskat en fortsättning. GS åtar sig att starta cirkelverksamhet och avgifterna blir som de andra cirklarna – 500 kr för sex gånger. KL fick i uppdrag att fortsätta förhandlingarna med ABF kring villkoren för lokalupplåtelsen under våren. Alby avvecklas from halvårsskiftet.
  • Rapport från kansliet: EN är sjuk. GS fick i uppdrag att överlämna en blomma. Ulla B och Stefan R upprätthåller kanslifunktionen. LS håller kontakten med vår sysselsättningsperson Anders Andersson.
  •  LES rapporterade från verksamhetskonferensen i Karlstad och CTF rapporterade från .SE:s internetdagar.
  • CTF rapporterade om beslutad tidplan och vidtagna åtgärder med anledning av hälsoprojektet.

  • Med anledning av att information om andra programpunkter på fredagsträffarna den 3 och 12 december har gått ut till medlemmarna, återtas den av styrelsen beslutade tidplanen från den 9 oktober paragraf 9. Redovisningen skjuts till vårterminen
  • Inkomna skrivelser: CTF har skriftligen tackat styrelsen för uppvaktning.
 1. Planering av vårens kurser. EN har gjort en grovplanering av vårens kurser. Kallelse till handledarmöte den 8 december kl 14 har gått ut. SN meddelar att han håller i mötet tillsammans med UB. Kaffe och kaffebröd serveras. Vårterminsbroschyren produceras efter handledarmötet.

 2. CTF har kontaktats av Mitti vad gäller annonsering inför vårterminen. CTF åtar sig att formulera annons till 23 och 30 december.

 3. Nästa möte blir den 18 december klockan 14. SS presenterar en tidplan för fredagsträffarna under våren.

 4. LES avslutade mötet.

 Vid protokollet

Christina Ternström Frostegren                  Lars Erik Sjölund

Sekreterare                                              Ordförande