Styrelsemöte 2014-09-02Protokoll Styrelsemöte i SeniorNet Botkyrka den 2 september 2014, kl 14.00 - 16.45 i lektionssalen i Tumba

Närvarande:

Ordförande Lars Erik Sjölund (LES), Vice ordförande Kurt Lundström (KL) Sekreterare Christina Ternström Frostegren (CTF), Ledamot Stig Sandström (SS), Ledamot Bengt Gulin (BG), Ledamot Sune Nilsson (SN), Ledamot Pentti Rinttala (PR), Ledamot Lennart Ståhlberg (LS).

Suppleant Gunilla Sätterberg (GS) som tjänstgör i stället för LD  

Adjungerad Eva Nylund, (EN)

Anmält frånvaro: Kassör Lena Dahlström, suppleant Sten Rissler samt Stefan Gorzo von Bilkei.

 1. Mötet öppnades av LES.

 2. Dagordningen godkändes, Nio röstberättigade ledamöter närvarande. 

 3. Föregående mötesprotokoll gicks igenom, godkändes, justerades och lades till handlingarna.

 4. BG visade det ekonomiska läget i LD:s frånvaro. Vi diskuterade olika inköp. Windowsplattor och androidplattor föreslogs. Vi beslöt att köpa fler androidplattor men vid en inventering efter mötet visade det sig att vi har 9 kursplattor. Var och en funderar på behov av framtida investeringar.

 5. Skrivelser och rapporter
  • Handledarmöte har hållits och kurserna har bestyckats med handledare. Det var avsevärt svårare att få handledare till de planerade kurserna än tidigare om åren. Hantering av material före, under och efter kurserna diskuterades. Den gamla sanningen att man lämnar sitt klassrum som man vill finna det gäller fortfarande. Efter avslutad kurs rensas elevmaterial ut från datorerna av kursledaren. Elevprogram som ska användas under kurserna installeras av BG och handledaren meddelar detta i god tid.
  • LES rapporterade från möte med släktforskarna. Diskussionerna förs i positiv anda.
  • CTF rapporterade om inskickade annonsmanus inför upptaktsmötet. BG rapporterade om till kommunen inskickad föreningsbidragsansökan.
  • LES rapporterade från Husmötet. Huset positivt till att delta i äldreveckan enligt modell från förra året. SNB ansvarar för pubträffen den 18.9. Program i nuläget oklart. Sedermera anlitades Ove Eriksson av SS.
  • GS och EvaBritt Olsson deltog under Botkyrkadagen med SNBs material

 6. Lokalfrågorna i Alby/Hallunda diskuterades. LES, GS kontaktar ABF och efterhör villkoren. Inriktningsbeslutet är att vi säger upp lokalen efter analys av ekonomin. Uppdrogs åt KL, SN, LES att se över avtalet. 

 7. Vi gick igenom ansvar och fördelning av uppgifter inför upptaktsmötet.

 8. Kanslibemanning och fas 3. Ulla Berglund hjälper EN på kansliet må-on 10-12. Fas3 rekrytering pågår.

 9. Deltagande i höstaktiviteter. Seniormässa deltar vi inte i. Vi ska delta i kampanjvecka digidel den 6-12 oktober och äldredagarna som i år har temat ”Hjärtans Hjärna”

 10. Det utsända förslaget till arbetsordning antogs.

11.    Övriga frågor. Läsglasögon för utlåning anskaffas Höstens möten fastställdes till 9 oktober kl 14, 11 november kl 14, 1 december kl 9 och 18 december klockan 14.
Plattuthyrning diskuterades med anledning av förfrågan från ABF. Beslutades att hyra ut plattor (vilket vi också beslutade den 15 januari 2014 punkt 5F) till utomstående för 25 kr/platta/gång.

 1. LES avslutade mötet

 

Vid protokollet                                                              Justeras

Christina Ternström Frostegren                                     Lars Erik Sjölund