Styrelsemöte 2015-01-13Protokoll styrelsemöte SeniorNet Botkyrka den 13 januari 2015, kl 09.30 - 11.30 i lektionssalen i Tumba

Närvarande 
    Ordförande Lars Erik Sjölund (LES)
    
Vice ordförande Kurt Lundström (KL)
    
Sekreterare Christina Ternström Frostegren (CTF)
    Ledamot Sune Nilsson (SN)
    Ledamot Pentti Rinttala (PR)
    Ledamot Lennart Ståhlberg (LS)
    
Suppleant Gunilla Sätterberg (GS)
    Suppleant Sten Rissler (SR)
    Adjungerade Eva Nylund (EN)
    AdjungeradeEva-Britt Olsson

    Anmält frånvaro:Ledamot Lena Dahlström (LD), Ledamot Stig Sandström (SS), Kassör Bengt Gulin (BG)

 1. Ordföranden öppnade mötet.

 2. Dagordningen godkändes. Vid dagens möte tjänstgör båda suppleanterna.

 3. Föregående mötesprotokoll gicks igenom, godkändes, skrevs under och lades till handlingarna.

 4. LES gick igenom de förslag till bokslut och budget som BG lämnat till dagens möte.

  Övriga ekonomiska beslut som togs under mötet var:

  • Inköp av Gunilla Brattbergs bok om Seniorer och internet som kompetensutvecklingsgåva till handledarna. Kostnad ca 2.000 kronor.
  • LS köper in fotoutrustning för demonstration och en smartbord för ca 7.000 kr.
 1. Skrivelser och rapporter
  1. EN föredrog läget vad gäller kursanmälningar. En iPadcirkel har redan startat.
   Kursbroschyren är färdigtryckt och vi har 1.000 exemplar att sprida ut. SR påpekade vikten av att alla medverkar i detta arbete.
   Lämpliga ställen är biblioteken, medborgarkontor och IT-försäljningsställen. Antalet medlemmar är för närvarande 397 st.

  2. Vårens fredagsträffar
   Tullinge: 6 februari, 20 februari, 6 mars, 20 mars och 17 april.
   Hallunda: 13 februari, 27 februari, 13 mars, 27 mars och 24 april.
   Redovisningen av Hälsaprojektet blir den 27 februari och 6 mars.

  3. Inkomna skrivelser. Förfrågan från Mynewsdesk angående hjälp att hitta lämplig huvudperson för deras nya kampanj kring de digitala klyftorna.
   CTF skickar ut brevet till styrelsens medlemmar och vi hjälps åt att hitta lämplig person.

  4. - SN rapporterade om arbetet med uppdatering av kursmaterialet.
   - GS tog upp utrustningsfrågor för Hallundalokalen. Beslöts att fyra plattor av respektive sort flyttas till Hallundalokalen.
   - CTF rapporterade om att EBO, GS, CTF och BG träffats den 30 december 2014 och packat upp och märkt de nyinköpta telefonerna.
     Samsungtelefonen har fått ett Wifogsimkort av CTF och alla telefonerna har fått samma Googlekonto.
   - EBO rapporterade av SSW har årsmöte den 14 april 2015.
   - Påpekades vikten av att ställa i ordning datorer och surfplattor efter avslutade kurser. Viktigt att personuppgifter och foton inte finns kvar.
   - LS informerade om sina undersökningar av presentationsutrustning och föreslår inköp av smartboard och videokonferensutrustning. Styrelsen beslutade enligt LS förslag.

 2. Vi gick igenom planeringen fram till årsmötet.
  Inga större förändringar av verksamheten planeras. Fortsatt bevakning av nya operativsystem, chromebook och träning i de nya presentationsmöjligheterna.
  Cirklar för handledare i t ex plattofonnyheter och uppföljning av Datorstugeverksamheten diskuterades. LES vidtalar Lars Schou att vara ordförande.
  Som fortbildning för handledarna föreslogs inköp till Gunilla Brattbergs nya bok, vilket också beslutades.

 3. Nästa möte blir den 5 februari kl 11.30 och mötet den 23 februari flyttas till den 24 februari kl 09.00.

 4. Mötet avslutades.

 Vid protokollet                                                                Justeras

 Christina Ternström Frostegren                                       Lars Erik Sjölund
Underordnade sidor (1): Styrelsemöte 2015-02-05
Comments