Styrelsemöte 2015-02-05Protokoll styrelsemöte SeniorNet Botkyrka den 5 februari 2015, kl 11.30 - 13.30 i lektionssalen i Tumba

Närvarande
    Ordförande Lars Erik Sjölund (LES)
    Vice ordförande Kurt Lundström (KL)
    Ledamot Stig Sandström (SS)
    Ledamot Sune Nilsson (SN) 
    
Inbjudna Valberedningen

    Adjungerade Eva Nylund (EN)
    Eva-Britt Olsson

Anmält frånvaro
    Sten Rissler
    Lennart Ståhlberg(LS)
    Gunilla Sätterberg (GS)
    Christina Ternström Frostegren (CTF)
    Penti Rinttala (PR)

 

1.  Ordföranden öppnade mötet

2.  Dagordningen godkändes med ändring att Lena Dahlström och Stefan Gorzo von Bilkein skall inte kallas.

3. Föregående protokoll gicks igenom och godkändes och skrevs under, dock skall punkt 4 (Inköp av böcker) stå kvar

4. BG gick igenom resultatrapporten, ekonomin under kontroll.
    BG har köpt en ny dator till kansliet

5. Fortsatt genomgång av verksamhetsplan lämnas till nästa möte

6. Rapporter
    - Anders har slutat istället har Bernd Uwe kommit
    - Artikel finns i tidningen Året Runt som har intervjuat  Christina om b la  SeniorNet surfplattor
    - SeniorNet Botkyrka har uppvaktat Eva Nylund och Rune Tungström på högtidsdagar. Bidrag har lämnats till cancerfonden vid Svens begravning.

7. Övriga frågor
    - Intresset minskar för kurserna. Diskuterade hur vi skall förnya oss för att få fler kursdeltagare.
    - Resonemang pågår med Luleå enligt KL
    - Kolla om det finns intresse för Linux, olika telefoner, datorverkstad på Fredagsträffar
    - Det finns möjlighet att få hjälp med  att konvertera VHS till DVD eller USB. Eventuellt scanna Diabilder till DVD eller USB.
    - Diskuterade vårt kommande 5-års jubileum i september.
    - Eventuellt bjuda in några från kommunen.
    - Eventuellt använda Tumbascenen under äldreveckan , med videosändning till Hallunda.
    - Pub träff den 19 mars, kl 16-18
    - Nästa styrelsemöte den 12 mars 2015, kl 13.00 i lektionssalen i Tumba (OBS! ändrat datum och tid)

8. Mötet avslutades

 Vid protokollet                                                              Justeras

 Eva-Britt Olsson                                                            Lars Erik Sjölund