Styrelsemöte 2015-03-12Protokoll styrelsemöte SeniorNet Botkyrka den 12 mars 2015, kl 13.00 - 15.10 i lektionssalen i Tumba

Närvarande
    Ordförande Lars Erik Sjölund (LES)
    Sekreterare Christina Ternström Frostegren (CTF)
    Ledamot Stig Sandström (SS)
    
Kassör Bengt Gulin (BG)
    Ledamot Sune Nilsson (SN)
    
Ledamot Pentti Rinttala (PR)
    Ledamot Lennart Ståhlberg (LS)
    Suppleant Gunilla Sätterberg (GS)
    Suppleant Sten Rissler (SR)
 
    Adjungerade Eva Nylund, (EN)
    Adjungerade Eva-Britt Olsson

Anmält förhinder: Vice ordförande Kurt Lundström (KL), Ledamot Lena Dahlström (LD)

 1. Ordförande öppnade mötet. Båda suppleanterna tjänstgör vid dagens möte.
 2. Dagordningen godkändes med tillägg av LS:s frågor i mejl kring utrustning i lektionssalarna och flytt av Albylokalens utrustning till Hallunda.  
 3. Föregående mötesprotokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna..
 4. BG gick igenom förslagen till årsredovisning och budget 2015. Förslagen godkändes att underställas årsmötet. Reserverade medel från 2014 används för implementering och utrustning med anknytning till nya operativsystem som introduceras under 2015.
 5. Skrivelser och rapporter
  1. CTF rapporterade från rapporteringen av hälsaprojektet. Vid fredagsträffarna den 2015-02-27 och 2015-03-06 redovisade de som deltagit i projektet sina erfarenheter. Styrelsen beslutade att projektet godkändes och därmed avslutades. I de fall man vill köpa ”sitt” smartband betalar man in 200 kronor till SNB:s bankgiro 555-8249. I annat fall återlämnas bandet till klubben.
  2. PR informerade om skrivelse kring kursverksamhet på finska. Skrivelsen föranleder ingen åtgärd från SNB:s sida. BG informerade om skrivelse från skatteverket om deklaration. Ideélla föreningar kan begära befrielse från deklarationsskyldighet vilket BG ansökt om.
  3. EN informerade och presenterade grafik om läget vad gäller kursverksamheten. Antalet genomförda kurser har minskat. Vi diskuterade åtgärder för att stimulera intresset för våra kurser. Vi gör ett nytt försök med telefonkurser och gör reklam via uppsökande verksamhet på PRO- och SPF-möten.
  4. LES informerade om läget vad gäller fas 3.
  5. BG rapporterterade från Husmötet. De tre föreningarna planerar ett gemensamt 5-årsjubileumsfirande den 17 september
 6. Planeringen fram till årsmötet.
  En motion har inkommit. LS skriver svar om avstyrkan av motionen.
  BG presenterade förslag till bokslut 2014,budget 2015,verksamhetsberättelse 2014 och verksamhetsplan 2015. Förslagen godkändes att underställas årsmötet. Verksamhetsberättelsen skrevs under. Revisionsberättelsen visades Kia Hjelte har tackat ja till uppdraget som årsmötesordförande.
 7. LES, KL och GS utsågs att representera SNB på SNSW:s årsmöte. Lunchkostnaden betalas av SNB.
 8. Övriga frågor. LS:s skrivelse behandlades. Utsågs LS att tillsammans med teknikgruppen göra en plan för åtgärder. Bernt vidtalas att åtgärda. Windows 7 på våra datorer ”fryses”. Albyflytten genomförs efter sista kurstillfället i vår.
 9. Nästa möte blir konstituerande mötet efter årsmötet.
 10. Mötet avslutades

 Vid protokollet                                                                Justeras

 Christina Ternström Frostegren                                    Lars Erik Sjölund