Styrelsemöte 2015-05-07Protokoll SeniorNet Botkyrkas styrelsemöte den 7 maj 2015, kl 13.00 - 15.30 i lektionssalen i Tumba                                                

Närvarande
    Ordförande Lars Erik Sjölund (LES)
    
Vice ordförande Kurt Lundström (KL)
    
Sekreterare Christina Ternström Frostegren (CTF)
    K
assör Eva-Britt Olsson(EBO)
    
Ledamot Stig Sandström (SS)
    
Ledamot Bengt Gulin (BG)
    Ledamot Sune Nilsson (SN)
    
Ledamot Pentti Rinttala (PR)
    Ledamot Lennart Ståhlberg (LS)
    Suppleant Gunilla Sätterberg (GS)
    
Adjungerad Eva Nylund (EN)

Anmält frånvaro
    
Suppleant Sten Rissler (SR)  


 1. Ordförande LES öppnade mötet. Samtliga ordinarie ledamöter närvarande.

 2. Dagordningen godkändes  

 3. Föregående mötesprotokoll, gicks igenom, godkändes, skrevs under och lades till handlingarna.

 4. BG gick igenom det ekonomiska läget. EBO har börjat arbeta som kassör.

 5. Skrivelser och rapporter
  1. Rapport från årsmötet och det konstituerande mötet. Årsmötesprotokollet gicks igenom. Uppmärksammades frågan och svaret kring kurserna för Sollentuna. Sollentuna har betalat kursavgifter, hyra av utrustning och resor för plattkurserna. Där betalning saknas skickar vi räkning.
   KL avsäger sig vice ordförandeskapet i föreningen. Till vice ordförande tillika sekreterare väljs Christina Ternström Frostegren.
  2. .Skrivelse från Södertälje angående medverkan i invandrarundervisning diskuterades. KL fick i uppdrag att diskutera saken vidare med Södertälje.
   Skrivelse från Vårsta bibliotek om uppsökande verksamhet från SNB:s sida tillstyrktes. BU ombedes arbeta med detta.
  3. Läget för Fas 3 diskuterades. Beslöts att inköpa avskedspresentkort (1000 kr) till Stefan Rigner som går i pension i maj. I övrigt avvaktar vi till augusti. Arbetsuppgifterna för sommaren gicks igenom.
  4. LS, KL och EBO rapporterade från SeniorNets Sweden årsmöte. Ny i denna styrelse från Botkyrka är Erik Frostegren.
  5. CTF har blivit uppringd av Birgitta Jansson från kommunen angående medverkan i Hjärta Botkyrka den 23 augusti 2015. Medverkan godkändes och CTF, LS och EF samt att någon fler deltar.

 6. Arbetsordningen gicks igenom och antogs med smärre justeringar.

 7. Det utskickade kursförslaget godkändes. Minsta kursmodulen - 3 ggr, 3 lektionstimmar och 3 deltagare betingar priset 250 kronor. 4 gånger kostar 300 kronor, 5 gånger kostar 350 kronor och 6 gånger 400 kronor. Styckpris för enstaka gånger är 50 kronor. Vidare ska vi anordna datorverkstad och fortsättningscirklar för surfplattor. Bildkurser och släktforskning placeras i Hallunda.

 8. Övriga frågor. Diskuterades administrativa frågor och den av årsmötet beslutade 3D-skrivargruppen. 3D-skrivarfrågan tas upp igen vid nästa möte.

 9. Nästa möte blir må 17 augusti 2015, kl 13.00. Upptaktsmöte den10 september 2015 på Loftet. LS fick i uppdrag att kontakta Martin Apell på PC för alla.

 10. Mötet avslutades

 

Vid protokollet                                                                Justeras

Christina Ternström Frostegren                                     Lars Erik Sjölund
Sekreterare                                                                     Ordförande