Styrelsemöte 2015-08-17Protokoll SeniorNet Botkyrka den 17 augusti 2015, kl 13.00 - 14.30 i lektionssalen Tumba

Närvarande
    Ordförande Lars Erik Sjölund (LES)
    Vice ordförande/Sekreterare Christina Ternström Frostegren (CTF)
    K
assör Eva-Britt Olsson(EBO),
    
Ledamot Stig Sandström (SS)
    Ledamot Bengt Gulin (BG)
    
Ledamot Pentti Rinttala
    Suppleant Gunilla Sätterberg (GS)
    Suppleant Sten Rissler (SR)
   

Anmält frånvaro
     Ledamot
Kurt Lundström (KL)
    
Ledamot Sune Nilsson (SN)

Adjungerade
    Eva Nylund (EN)
    Ulla Berglund

 Christina Ternström Frostegren höll parentation över vår avlidne styrelseledamot Lennart Ståhlberg.

 1. Ordförande LES förklarade mötet öppnat

 2. Dagordningen godkändes 

 3. De två föregående mötesprotokollen justerades, godkändes och lades till handlingarna.
  Antecknades att KL inkommit med skriftlig reservation till beslutet i mötet den 1 juni 2015.

 4. Med anledning av Lennart Stålbergs bortgång går Sten Rissler in som ordinarie ledamot i styrelsen.

 5. BG gick igenom det ekonomiska läget. Beslutades att inköpa nya datorer till lektionssalen i Tumba då Win10 datorer föreligger.
  Konstaterades att vi har överskott av bildskärmar som säljes ut till medlemmar för 100 kronor styck. Albyskärmarna säljer vi för 50 kronor styck.

 6. Skrivelser och rapporter

- Vi utvärderade arbetet med flytten från Alby till Hallunda.
- Bernt Uwe Barth rapporterade före mötet om utfört sommararbete.
- BG rapporterade om uppdateringsrbete i Hallunda.
- Vi gick igenom SNSwedens ordförandebrev. Inget intresse för deltagande i medborgarveckan förelåg.
- Efterfrågades vem som tar tag i bildspelet till jubiléet.
- Vi kör Interbook som vanligt.

 1. EN har påbörjat arbetet med organisation av höstens kurser. Win10 kurserna är fulla.

 2. Åtagandet Hjärta Botkyrka den 23 augusti planerades. CTF, EF, LES, BUB, SR, UB, GS deltar.

 3. Upptaktsmötet den 9 september planerades och arbetsuppgifter fördelades.

 4. 3d-skrivarfrågan bordlades.

 5.  Mötet avslutades.

Lars Erik Sjölund                Christina Ternström Frostegren
Ordförande                         Sekreterare