Styrelsemöte 2015-10-01Protokoll SeniorNet Botkyrka den 1 oktober 2015

Närvarande
Ordförande Lars-Erik Sjölund (LES)
Kassör Eva-Britt Olsson (EBO)
Ledamot Stig Sandstöm (SS
Ledamot Bengt Gulin (BG)
Ledamot Sune Nilsson (SN)
Ledamot Pentti Rintala
Ledamot Sten Rissler (SR)

Anmält förhinder
Christins Ternström Frostegren
Gunilla Sätterberg
Kurt Lundström

Adjungerade
Eva Nylund (EN) SeniorNet Botkyrka

 1. Ordförande öppnade mötet

 2. Dagordningen godkändes

 3. Föregående mötesprotokoll justerades och arkiveras

 4. BG redovisade det ekonomiska läget. Ansökan inlämnad till kommunen om grundbidrag och rörligt bidrag

 5. Skrivelser och rapporter
  -
  Styrelsen beslutade enhälligt att lägga ner projektet med datakurser för svenskar och invandrare
  -
  Vi kommer att ta kontakt med Träffpunkt Bryggan med anledning av deras tidigare förfrågan om information.
  -
  Släktforskningen kommer att medverka på äldremässan den 5 november 2015
  -
  Biblioteket i Tullinge har dubbelbokats den 16 november varför vi kommer att vara i tidningshörnan med fredagsträffen
  -
  Sune rapporterade från sitt möte med SeniorNet Sweden.Material som inte publiceras av SeniorNet Sweden får han debitera SeniorNet Botkyrka
  -
  Pentti rapporterade om den finska datorkursen. Eventuellt planeras fler kurser på finska.
  -
  Beslutades att Lars Erik åker till Verksamhetskonferensen i Växjö 8-9 november 2015.

 6. Höstens kurser
  Eva delade ut information om kurssituationen just nu. Det diskuterades om att det är många som vill gå kurs Windows 10 och att flera av plattkurserna har ställts in på grund av för få deltagare.

 7. Övriga frågor - Sophämtning diskuterades

 8. Kommande möten
  - 26 oktober kl 10.00

  - 3 december kl 14.00


  Mötet avslutades 14.30
 

Lars Erik Sjölund                                                           Eva-Britt Olsson
Ordförande                                                                    Sekreterare