Styrelsemöte 2016-01-26Protokoll styrelsemöte SeniorNet Botkyrka tisdagen den 26 januari 2016, kl 10.00 i lektionssalen i Tumba

Närvarande:
    Ordförande Lars Erik Sjölund (LES)
    Kassör Eva-Britt Olsson (EO)
    Ledamot Kurt Lundström (KL)
    Ledamot Stig Sandström (SS
    Ledamot Bengt Gulin (BG)
    Ledamot Sten Rissler (SR)
    Suppleant Gunilla Sätterberg (GS)
    Adjungerade Eva Nylund (EN)
    Adkimgerade Ulla Berglund.

Anmält frånvaro: Christina Ternström Frostegren (CTF).

1.   Mötet öppnades

2.   Godkännande av dagordningen med några tillägg på Övriga frågor.

3.   Föregående mötesprotokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

4.   BG gick igenom det ekonomiska läget.

5.   Skrivelser och rapporter:

a)  ABF vill starta surfplattekurser i Norra Botkyrka och i Tullinge och söker handledare. LES kontaktar dem.

b)  Synpunkter angående annonser diskuterades. Gratis annons i SPF broschyren och annons skall sättas in i PRO:s broschyr.

c)   Få kursdeltagare till kurserna endast sju kurser till dags datum.

6.   Kontraktet för Fas 3 upphör den sista februari.

7.  BG lade fram budgeten och vissa justeringar gjordes. Byte av datorer till Tumba skjuts på framtiden och istället görs uppgraderingar av befintliga datorer.

8. En ”Framtidsgrupp” bildades med Stickan, Sune, Lasse och Pentti. Där skall frågor tas upp hur vi går vidare med vår verksamhet, engagemang, styrelse etc.

9. Övriga frågor:

a)  Stickan lade fram sitt fredagsförslag och vill gärna ha synpunkter på detta.

b)  Godkändes att Eva-Britt får ett månadskort.

c)   Gunilla byter ut en av surfplattorna som inte fungerar.

10. LS avslutade mötet.

Nästa möte den 24 februari kl 10.00

Vid protokollet                                                         Justeras

Gunilla Sätterberg                                                 Lars Erik Sjölund