Styrelsemöte 2016-02-24Protokoll styrelsemöte SeniorNet Botkyrka 2016-02-24, kl 10-12 i lektionssalen i Tumba

Närvarande
    Ordförande Lars Erik Sjölund (LES)
    Vice ordförande/Sekreterare Christina Ternström Frostegren (CTF)
    K
assör Eva-Britt Olsson(EBO)
    Ledamot
Kurt Lundström (KL)
    
Ledamot Stig Sandström (SS)
    
Ledamot Bengt Gulin (BG)
    Ledamot Sune Nilsson (SN)
    
Ledamot Pentti Rintala (PR)
    Ledamot Sten Rissler (SR)

    
Suppleant Gunilla Sätterberg (GS)

    Adjungerad Eva Nylund, (EN)

Övriga närvarande
    Revisor Inger Feldhofer
    Ulla Berglund

 1. Ordföranden öppnade mötet.

 2. Dagordningen godkändes. 

 3. Föregående mötesprotokoll gicks igenom, godkändes med följande ändring: Det beslutade månadskortet gäller en månad under vårterminen. Den som reser till SNB:s aktiviteter skriver reseräkning. Protokollet justerades och lades till handlingarna.

 4. BG gick igenom det ekonomiska läget. Antal medlemmar just nu 407. BG, IF och EBO har gått igenom budgeten för år 2016. Fas 3 för Bernt Uwe Barth upphör och det beslutades att vi överlämnar en tackpresentkort från NetonNet på 1.000 kr.

 5. Skrivelser och rapporter
  · Deltagande i Hjärta Botkyrka i augusti godkändes.
  ·  
  LES rapporterade från husmöte. Hjärtstartarkurs anordnas 7 mars. GS, LES, SN och IF deltar.
  · 
  Kommunen har skriftligt informerat om det nya bidragssystemet.
  ·  
  Fråga om deltagande i GetOnLine Week. Vi försöker delta. CTF föreläser i Eskilstuna.
 1. EN presenterade kursläget för vårterminen 2016. Få anmälningar. Många inställda kurser. Vi har brist på handledare.

 2. LES vidtalar Kia Hjelte eller Lars Schou att vara mötesordförande. Verksamhetsberättelsen och Verksamhetsplanen gicks igenom. CTF färdigställer.

 3. Programmet för pubaftonen och återstående fredagsträffar presenterades. Till SeniorNet Swedens årsstämma åker LES och KL.

 4. Nästa möte är den 2016-03-31, klockan 12 00 i lektionssalen Tumba.

 5. LES avslutade mötet.

 

Christina Ternström Frostegren                                    Lars Sjölund
Sekreterare                                                                Ordförande
Comments