Styrelsemöte 2016-03-31Protokoll styrelsemöte i SeniorNet Botkyrka torsdagen den 31 mars 2016, kl 12.00 - 14.00 i lektionssalen i Tumba

Närvarande
    Ordförande Lars Erik Sjölund (LES)
    Kassör Eva-Britt Olsson (EBO)
    Ledamot Kurt Lundström(KL)
    Ledamot Stig Sandström(SS)
    Ledamot Sune Nilsson(SN)
    Ledamot Pentti Rintala(PR)
    Ledamot Sten Rissler(SR)
    Suppleant Gunilla Sätterberg(GS)

Anmäld frånvaro
    Sekreterare Christina Ternström Frostegren (CTF)
    Ledamot Bengt Gulin(BG)
    Adjungerad Eva Nylund(EN)


1. Ordförande öppnade mötet.

2. Dagordningen godkändes.

3. Föregående mötesprotokoll gicks igenom. Protokollet godkändes, justerades och lades till handlingarna.

4. Kassören meddelade att ekonomin är god.

5. Skrivelser och rapporter  
    
- Motionen från Leif Åkehag kommer att besvaras av framtidsgruppen

6. Kursdeltagandet  är fortfarande lågt och styrelsen behöver mer information från kursadministratören.

7. Christina Frostegren kommer att inleda årsmötet. Lars Schou kommer att vara årsmötesorförande.

8. Anders Lindgren, som ansvarar för kommunens digitala utveckling vill ha samarbete med SeniorNet Botkyrka.

9. Övriga frågor
    - Kurt Lundström (KL) kommer att träffa de föreslagna styrelsemedlemmarna för att berätta om vår verksamhet.

10. Årsmöte den 14 april 2016,  kl 13.00.

11. Ordförande (LES) avslutade mötet.

Gunilla Sätterberg                                                  Lars Sjölund
Sekreterare                                                           Ordförande