Styrelsemöte 2016-05-18Protokoll Styrelsemöte i SeniorNet Botkyrka den 18 maj 2016, kl 14.00 i lektionssalen i Seniorhuset

Närvarande:  

Lars Erik Sjölund (LES)
Owe Eriksson(OE)
Eva-Britt Olsson(EBO)
Stig Sandström (SS)
Sune Nilsson (SN)
Pentti Rintala (PR)
Gunilla Sätterberg (GS)
Mats Olsson (MO)
Kurt Lundström (KL)
Adjungerad Eva Nylund (EN)
Revisor
Inger Feldhofer (IF)

Ej närvarande: Bengt Gulin (BG), Krister Carlsson (KC)

Inbjuden: Anders Lundkvist ny ordförande i SeniorNet Sweden

 

1.     Mötet öppnas av LES.

2.    Val av sekreterare för mötet. Mötet valde OE

3.    Dagordning en godkändes.

4.    Föregående mötesprotokoll. Godkännande, justering, uppföljning och arkivering. En genomgång gjordes, ej några kvarstående punkter.

5.   Kassarapport och beslut med anledning av det ekonomiska läget. Några kommentarer: kursintäkterna kommer att bli betydligt mindre i år än förra året.
FAS 3-intäkter uteblir samt att den låga nivån på kursanmälningarna verkar hålla i sig.

Det ekonomiska läget innebär bl.a. att inköp av en 3 D-skrivare  skjuts upp tills vidare

Vi beslöt också att justera priser enligt:

Datorstuga Medlem 20 kr (oförändrat), ej medlem 50 kr (höjning med 10 kr). Datorverkstan Medlem 50 kr, ej Medlem 100 kr.

Datorstuga o Datorverkstad i Tumba samma lokal och samma tid som tidigare = Onsdagar. Bokning i förväg. Datorstugan i Hallunda = Tisdagar. 

6.    Inbjudningar. Vi diskuterade eventuell medverkan på Botkyrkadagen den 4 september 2016 i Hågelby och Hjärta Botkyrka 2016. Tveksamt om det ger något.

7.    Husmötet är den 26 maj kl 14.00. Nästa husmöte är den 25 augusti - arrangör: PRO

8.    Rapporter. Kursläget - hittills per den 2016-05-18 är läget: Hallunda 4 genomförda och 11 inställda kurser, Tumba 13 genomförda och 13 inställda kurser.
 Vi får hoppas på att hösten ger ett bättre utfall vad avser genomförda kurser.

9.    Avrapportering - ”Framtidsgruppen” och ”Teknikgruppen”. Vi beslöt att genomföra SNs ide´ om att föreningarna PRO och SPF associeras till SeniorNet,
 Det innebär att den enskilde medlemmen ej betalar medlemsavgift utan det är föreningen som betalar en överenskommen kursavgift.

SN presenterade också en idé om ett upplägg för att attrahera mindre datorvana användare. En ”tjock”-TV, en smarttelefon och läsplatta ställs upp på en plats
och vi visar på ett pedagogiskt sätt hur tekniken fungerar och hur prylarna kan uppgraderas och integrera med varandra. 

10. Övrigt. Revisorn Inger Feldhofer (IF) har lagt ner ett imponerande arbete med att kartlägga alla inventarier, som finns i Tumba och Hallunda.
IF efterlyste vem i styrelsen som i fortsättningen skall ansvara för uppdatering av förteckningen.

OE undersöker intresset för att göra ett gratis-reportage om SeniorNet Botkyrka i tidningarna Mitt i och Södra Sidan. Lämpligt tillfälle kan vara ett reportage kring uppstartsmötet i XXXXX september.

11.  Nästa styrelsemöte är den 17:e augusti 2016 kl 14:00 i Seniorhuset

12. Ordföranden avslutade mötet

13. I kaffepausen fick vi i styrelsen tillfälle att träffa nye ordföranden för SeniorNet Sweden, Anders Lundkvist. Halva kafferasten ägnades åt att lyssna på hans imponerande CV.
Vi kunde tolka att hans vision för SeniorNet Sweden är att i större utsträckning använda klubbarna (ca 50 st) och medlemskåren (ca 9000 medlemmar) som opinionsbildare
och som marknadsförare av IT-frågor och att använda 20-årsjubileet i höst som ett gyllene tillfälle att sätta ”SeniorNet på kartan”.
Att hitta lämpliga kanaler ut till datorovana målgrupper och få dem att intressera sig för IT-hjälpmedel av olika slag.

 

     Justeras                                                   Justeras                    

     Lars Erik Sjölund                                      Owe Eriksson