Årsmöte 2019

SeniorNet Botkyrkas Årsmöte x april 2019 


Tid: x april klockan 13.00
Plats; Seniorhuset, Grödingevägen 2, Tumba

Protokoll från årsmötet x april 2019
Protokoll från styrelsens konstituerande möte 


Dagordning 


1. Mötet öppnas.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera
årsmötesprotokoll.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Beslut om årsmötet blivit behörigen utlyst.
6. Fastställande av dagordning.
7. Föredragning av styrelsens årsberättelse och årsredovisning.
8. Föredragning av revisionsberättelse.
9. Fastställande av balans- och resultaträkning.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Föredragning av styrelsens verksamhetsplan och budgetförslag.
12. Årsmötets godkännande av verksamhetsplan och budgetförslag.
13. Beslut om klubbens årsavgift och kursavgifter för det nya verksamhetsåret.
14. Beslut om arvoden och övriga ersättningar.
15. Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen.
16. Val av ordförande.
17. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
18. Val av revisor och revisorssuppleant.
19. Val av valberedning, två personer varav en sammankallande.
20. Motioner tillställda styrelsen senast två veckor före mötet.
21. Övriga frågor.
22. Mötet avslutas.

Handlingar till årsmötet

Kallelse 
Verksamhetsberättelse för år 2018 
Årsredovisning 2018 
Verksamhetsplan 2019
Budget 2019

Styrelsen SeniorNet Botkyrka 
Ċ
SeniorNet Botkyrka,
26 jan. 2019 11:16
Ċ
SeniorNet Botkyrka,
26 jan. 2019 11:17
Comments