Årsmöte 2019‎ > ‎

Årsmöte 2019

Årsmötet 4 april 2019

Tid:  4 april 2019, klockan 13 -14
Plats: Seniorhuset, Grödingevägen 2, Tumba. 


Alla handlingar godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
Ordförande och samtliga ledamöter i styrelsen fortsätter sitt arbete det kommande året. 

Handlingar till årsmötet

 
Protokoll från styrelsens konstituerande möte,

Dagordning 


1. Mötet öppnas.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera
årsmötesprotokoll.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Beslut om årsmötet blivit behörigen utlyst.
6. Fastställande av dagordning.
7. Föredragning av styrelsens årsberättelse och årsredovisning.
8. Föredragning av revisionsberättelse.
9. Fastställande av balans- och resultaträkning.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Föredragning av styrelsens verksamhetsplan och budgetförslag.
12. Årsmötets godkännande av verksamhetsplan och budgetförslag.
13. Beslut om klubbens årsavgift och kursavgifter för det nya verksamhetsåret.
14. Beslut om arvoden och övriga ersättningar.
15. Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen.
16. Val av ordförande.
17. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
18. Val av revisor och revisorssuppleant.
19. Val av valberedning, två personer varav en sammankallande.
20. Motioner tillställda styrelsen senast två veckor före mötet.
21. Övriga frågor.
22. Mötet avslutas.


Styrelsen SeniorNet Botkyrka 

Ċ
SeniorNet Botkyrka,
8 mars 2019 10:14
Ċ
SeniorNet Botkyrka,
8 mars 2019 10:16
Ċ
SeniorNet Botkyrka,
16 apr. 2019 08:17
Ċ
SeniorNet Botkyrka,
25 apr. 2019 15:12
Ċ
SeniorNet Botkyrka,
8 mars 2019 10:15
Ċ
SeniorNet Botkyrka,
8 mars 2019 10:15
Ċ
SeniorNet Botkyrka,
25 mars 2019 11:11
Comments