Årsmöte 2018

SeniorNet Botkyrkas Årsmöte 5 april 2018


Tid: 5 april klockan 13.00
Plats; Seniorhuset, Grödingevägen 2, Tumba


Dagordning 


1. Mötet öppnas.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera
årsmötesprotokoll.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Beslut om årsmötet blivit behörigen utlyst.
6. Fastställande av dagordning.
7. Föredragning av styrelsens årsberättelse och årsredovisning.
8. Föredragning av revisionsberättelse.
9. Fastställande av balans- och resultaträkning.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Föredragning av styrelsens verksamhetsplan och budgetförslag.
12. Årsmötets godkännande av verksamhetsplan och budgetförslag.
13. Beslut om klubbens årsavgift och kursavgifter för det nya verksamhetsåret.
14. Beslut om arvoden och övriga ersättningar.
15. Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen.
16. Val av ordförande.
17. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
18. Val av revisor och revisorssuppleant.
19. Val av valberedning, två personer varav en sammankallande.
20. Motioner tillställda styrelsen senast två veckor före mötet.
21. Övriga frågor.
22. Mötet avslutas.

Handlingar till årsmötet


Styrelsen SeniorNet Botkyrka 


Ċ
SeniorNet Botkyrka,
8 apr. 2018 09:33
Ċ
SeniorNet Botkyrka,
8 apr. 2018 09:39
Ċ
SeniorNet Botkyrka,
17 feb. 2018 13:46
Ċ
SeniorNet Botkyrka,
8 apr. 2018 09:40
Ċ
SeniorNet Botkyrka,
8 apr. 2018 09:40
Ċ
SeniorNet Botkyrka,
17 feb. 2018 13:47
Ċ
SeniorNet Botkyrka,
17 feb. 2018 13:48
Ċ
SeniorNet Botkyrka,
17 feb. 2018 13:47
Comments